จัน ทร์ซ้อนจัน ทร์

จันทร์ซ้อนจันทร์ หนึ่งปีมีสองครั้ง 23 สิงหาค ม 64 เป็นวันที่เรียกว่าจันทร์ซ้อนจันทร์ มหาฤกษ์มงคล

เส ริมอำนาจบ ารมี เมตต ามหานิยม อ.คฑา ชินบัญชร เผยว่า

ต ามความเชื่ อโบร าณใช้ฤกษ์นี้สร้ างวัตถุมงคลทางเมตต ามหานิยมและโช คล า ภทั้งปวง มีคุณม าก

ทางแรงอำนาจมหาเส น่ห์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ แค่วันเดียวหรือสองวันเท่านั้น ในปีนี้มีสองวัน

วันแรกของปีนี้คือวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 64 และวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 64 คือวันจันทร์ซ้อนจันทร์ครั้งสุดท้ายของปีนี้

พระจันทร์ในทางโหร าศาสตร์ เชื่ อถือว่ามีลักษณะร่ า งกา ย ผุ ดผ่อ ง รู ปร่ า งสวยงาม ชวนหล งใหล พูดจามีเสน่ห์

เคล็ดลับเปิดเนินพระจันทร์

อาบแสงพลังจันทร า เส ริมอำนาจบารมี มหาเส น่ห์ เมตต ามหานิยม ยืนกล างแจ้งอาบแสงจันทร์

เปิดเนินพระจันทร์มวยผมขึ้น (เนินพระจันทร์ตำแหน่งอยู่ที่ท้ายทอย อาบแสงจันทร า) วิธีสวด

โอมจันทร า ศศิประภา นะมะฮา (1 หรือ 15 จบ ต ามกำลังด าวจันทร์)

สวด นำมอ ไท้อิม ผู่สัก ม่อฮอสัก หรือ สวดบทอภัยปริตร (ค าถายันทุนนิมิตตัง)

บทสวด ค าถ ายันทุน

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมม านุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

อย่ างไรก็ต าม จันทร์ซ้อนจันทร์ หนึ่งปีมีสองครั้ง มหาฤกษ์มงค ล เส ริมอำนาจบ ารมี เมตตามหานิยม

ขอบคุณข้อมูล thairath