ข่ าวดีเก ษตรเตรี ยมรับเ งิน

ไฟเขียวงบฯ ช่ วยเกษตรกร

ร ายการข่าว,ข่าวในประเทศ 22 สิงหาค ม 2564 กระทรวงพาณิชย์ ไฟเขียว อนุมั ติงบประม าณช่วยเห ลือเกษตรกร

กว่า 2,500 ล้ านบ าท พร้อมเร่งเจาะตล าดต่ างประเทศ บรรเทาCV19 ที่ประชุมคณะกร รมการนโยบ าย

และม าตรก ารช่วยเห ลือเกษตรกร มีมติเห็นชอบกรอบวงเงิ นงบประม าณปี 2565 รวม 2,562 ล้ านบ าท

เพื่อช่วยเห ลือสิ นค้ าเกษตร 10 กลุ่มสิ นค้ า ได้แก่ ผลไม้, พืชหัว, พืชผัก, ข้าว, มันสำปะหลัง, ปาล์มน้ำมัน,

ข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์, ปศุสั ตว์, ประมง, กล้วยไม้ ผ่ านม าตรการที่มุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางระบ ายผลผลิ ต,

เส ริมสภ าพคล่องด้านเงิ นทุน,กำหนดร าค าเป้าหม ายสิ นค้ าเกษตรปี 2565 เพื่อกองทุนฯ

จะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการช่วยเห ลือเกษตรกร

และล่ าสุดได้ลงนามความร่วมมือการค้ าไทย-ไห่หน านของจีน เพื่อเพิ่มช่องทางการค้ า-การลงทุ นทุกมติ

เจาะลึกร ายมณฑล โดยอธิบดีกรมส่งเส ริมการค้ าระหว่างประเทศ ลงนาม ร่วมกับ อธิบดีกรมพาณิชย์ไห่หน าน

ซึ่งถือเป็นมินิเอฟทีเอฉบั บแรกที่ไทยได้ลงนามกับมลฑ ลของจีน เร็ว ๆ นี้จะมีการลงนามเพิ่มเติ มกับญี่ปุ่น

เกาหลีใต้และอีกหล ายประเทศ

อย่ างไรก็ต ามหากมีความคืบหน้าทีมง านจะรีบนำม าอั พเด ททันที

ขอบคุณข้อมูล mumkhao