ซ่ อมพัดลมง่ ายนิดเดี ยว

วิ ธีแก้พัดลมหมุนช้า หรือไม่หมุนด้วยตัวเอง ไม่ต้องซื้ อใหม่

สำหรับพัดลมแน่นอนว่ามีกันทุกบ้ าน เพราะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ส าม ารถคล า ยร้อนแทนแอร์ได้

แต่เมื่อใช้ไปนานๆมักจะเกิ ดปัญ หา พัดลมหมุนช้าบ้ าง หมุนบ้ างไม่หมุนบ้ าง

หล า ยคนเลือ กที่จะนำเข้าร้านซ่อม และหล า ยคนเลือ กที่จะซื้ อเครื่องใหม่ ทำให้เกิ ดความสิ้ นเปลือง

หากใครที่กำลังพบกับปัญ หาเหล่ านี้อยู่ ลองม าดูวิ ธีแก้ที่เรานำม าฝากกันในวันนี้ดู

หล า ยครั้งเมื่อเกิ ดปัญ หาขั ดข้ องที่พ อจะแก้ไขได้เองแบบไม่ต้องเรียกช่างให้เ สี ยเวล า เ สี ยเงิ น

โดยแค่เพียงใช้งบไม่กี่บ า ท โดยทั้งนี้ปั ญห าส่วนใหญ่ที่เกิ ดขึ้นกับพัดลมคือ

พัดลมหมุนได้ช้าลง หรือไม่ค่อยหมุน วิ ธีง่ายๆ ที่จะทำให้พัดลมกลับม าใช้งานได้ต ามปกติ

แบบไม่ต้องเป็นช่างก็ซ่อมได้ ฉ บั บ ช า ว บ้ านเข้าใจง่ายดังนี้

ส าเห ตุของพัดลมไม่หมุน หรือหมุนช้า ส่วนใหญ่เกิ ดจากมอเตอร์ที่ทำงานร่วมกันตัว Cap

หรือเรียกว่า Capacitor หรือเรียกสั้นๆ ว่า ตัว C มีปั ญหา หากเป็นที่มอเตอร์คงต้องพึ่งพาช่ า ง ซ่ อ มกันแบบย าวๆ

แต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เกิ ดขึ้นจากมอเตอร์ก็ให้สั น นิ ษฐ า นไว้ได้ก่อนเลยว่าเกิ ดจากตัว Cap

เสื่ อมค่ าลง หรืออาจเพราะมีฝุ่นเข้าไปในบริเวณมอเตอร์ของพัดลม ดังนั้น

ให้หมั่นทำความสะอาดโดยการปัดเป่าไม่ให้มีฝุ่นเกาะ แต่ทั้งนี้หากเกิ ดปัญ หาจากตัว Cap

ก็แค่เปลี่ยนเท่านั้น ซึ่งมีขายต ามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ร า ค าไม่ถึง 20 บ า ทโดยเตรี ยมอุปกรณ์ดังนี้

1 คีมหรือคัตเตอร์

2 หัวแร้ง

3 ไขควงแฉก

4 ตะกั่วบัดกลี

5 ตัว Cap หรือ Capacitor

6 Meter วัดค่ าไฟ หากไม่มีก็ไม่เป็นไร

เริ่มต้นให้ถอ ดปลั๊กพัดลมให้เรียบร้อย และขันน็อตที่ตัวมอเตอร์หลังพัดลมออ ก เพราะไลน์การผลิตพัดลม

ในประ เทศ ไทยส่วนใหญ่ ตัว Cap หรือ Capacitor จะอยู่ติ ดกับมอเตอร์พัดลมอยู่แล้ว

โดยจะมีน็อตอยู่ 2 ตัวให้ถอ ดน็อตตัวบนออ กก่อน แล้วค่อยถอ ดน็อตตัวล่ างออ กอีกที

เมื่อถอ ดน็อตออ ก จะทำให้เราเห็นตัวด้านในของมอเตอร์ และตัว Cap โดยค่อยๆ ขันน็อตตัดส ายตัว Cap

ออ กม าได้เลย เพราะไม่มีขั้ว และให้เปลี่ยนตัว Cap ตัวใหม่ โดยสังเก ตว่าตอนถอ ดออ กม ายังไง

ให้ใส่กลับเข้าไปเหมือนตอนเอาออ กม า ก่อนใส่กลับเข้าไปให้ปอ ก

ส ายไฟ ตรงปล า ยเพื่อพัดกลี หากไม่มีหัวแ ร ง ตะกัวบัดกลี

ส าม ารถใช้เทปพันส ายไฟได้เช่นกัน และต้องพันอย่ างแน่นหนา ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องละเอี ยด

และระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องไม่โดนส่วนอื่นๆ ของมอเตอร์พัดลม เพราะขดลวดมอเตอร์พัดลมนั้น

มีขนาดเล็กม าก หากผิ ดพล าดอาจเกิ ดไฟช็อตหรือไฟฟ้า ลั ด ว งจรได้เลย

เมื่อเรียบร้อยให้ขันน็อตตัว Cap ตัวใหม่ให้เรียบร้อยในตำแหน่งเดิม และปิดฝาครอบให้เรียบร้อย

ขั้นตอนทั้งหมดของการเปลี่ยนตัว Cap หรือ Capacitor พัดลมนั้น ไม่ย าก เพียงแต่ต้องใช้

ความละเอี ยดค่อนข้างม าก แต่ส าม ารถซ่อมพัดลมให้กลับม าใช้งานได้ปกติในงบไม่ถึง 20 บ า ท

เพราะหากต้องยกไปให้ช่างซ่อมถึงที่อาจจะต้องเ สี ยเงิ นอ ย่ า งต่ำ 200-300 บ า ท แน่นอน

ขอบคุณข้อมูล krustory