เผ ยรอรับคนละครึ่ง เฟส3

วันนี้ (20 ส.ค. 64) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

ได้โพสต์ข้อความผ่ านเฟซบุ๊ก “รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรั ฐบ าล” ว่า

“เตรียมใช้ คนละครึ่งเฟส 3 กับแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ ค าด! เริ่ม ต.ค.นี้ กระทรวงการคลัง แจ้ง

โครงการ คนละครึ่งเฟส3 อยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมระบบแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่การส่งสินค้ า

อาหารและบริการต่ างๆ ค าดว่าจะเริ่มนำม าใช้ได้ภายในเดือนต.ค.นี้

เบื้องต้นน่าจะมีผู้ประกอบการเดลิเวอรี่เข้าร่วมโครงการประม าณ 6 ร าย

สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ข้อมูล ณ 20 ส.ค.64

ประม าณ 58,462 ล้ านบ าท ยังมีสิทธิคงเหลือ 1,004,202 ร าย

ส่วนโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ มียอดใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 1,297 ล้ านบ าท และยังมีสิท ธิเหลือ 931,504 ร าย”

ทั้งนี้ ประชาช นที่สนใจยังส าม ารถสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้ โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-มีบัตรประจำตัวประชาช นและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

-ประชาช นส าม ารถเลือกลงทะเบี ย นได้ 1 โครงการเท่านั้น

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิท ธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ*

* ผู้ได้รับสิท ธิบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ส าม ารถตรวจสอบม าตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครั ฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิท ธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเห ลือเป็นพิเศ ษ (ผ่ านบัตรประชาช น)

* ตรวจสอบผู้ได้รับสิท ธิผ่ านบัตรประชาช นได้จาก www.เร าช นะ.com

-ไม่เป็นผู้ใช้สิท ธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

การลงทะเบี ยนรับสิท ธิ ส าม ารถลงทะเบี ยนได้ 2 ช่องทาง

-ลงทะเบี ยนผ่ าน www.คนละครึ่ง.com

-ลงทะเบี ยนผ่ านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง)

สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิท ธิโครงการ/ม าตรการรั ฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

หม ายเห ตุ: ส าม ารถเปลี่ยนแป ลงการลงทะเบี ยน ได้ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปใช้

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่ านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น

ขอบคุณข้อมูล tnnthailand.