ธนช าตให้ยื ม 50000บ าท

สิ นเชื่ อธนชาต FLASH Plus ให้ยืม 50,000 บ. ผ่อนนาน

ยังคงเป็นอีกข่าวดีสำหรับประชาช นหลังจากมีการเปิ ดตัวบัตรสิ นเชื่ อบุคคลธนชาต FLASH Plus

จากธนาค ารธนชาต จำกัด (มหาช น)เพื่อตอกย้ำความใส่ใจลู กค้ าทุกท่าน เเบ่งเบาภาระค่ าใช้จ่าย

เเละเพิ่มความสบายใจในการดำเนินชี วิตได้อย่ างร บรื่นไม่ติดขัด สำหรับสิ นเชื่ อ

ที่มีวงเงิ นม ากถึง 500,000 บาทเลยนั่นเอง

โดยบัตรสิ นเชื่ อบุคคลธนชาต FLASH Plus ยังช่วยท่านในเรื่องการการเบิกถอนในย ามฉุ กเฉิ น

ซึ่งส าม ารถกดเงิ นก้อนออกม าใช้ได้กับเอทีเอ็มทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังมีบริการ

ผ่อนชำระที่ช่วยเห ลือผู้ถือบัตร ด้วยอัตร าดอกเบี้ยที่เรียกว่าลดต้นลดดอก ช่วยให้เพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายได้ดีเลยทีเดียว

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนั้น ธนาค ารธนชาต จำกัด (มหาช น) ก็จัดว่าครอบคลุมทุกอาชีพเลย

เพื่อช่วยเห ลือลู กค้ าของธนาค ารทุกระดับให้ส าม ารถเข้าถึงบริการสิ นเชื่ อของธนาค ารให้ได้ม ากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ เจ้าของกิจการก็ส าม ารถเลือกใช้บริการบัตรสิ นเชื่ อบุคคลธนชาต FLASH Plus

ได้ทันทีเพียงเข้าไปสมัครยังธนาค ารธนชาต จำกัด (มหาช น)ทุกส าขาทั่วประเทศ

จุดเด่นบัตรสิ นเชื่ อบุคคลธนชาต FLASH Plus

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นวงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียน ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรพร้อมวงเงิ นสิ นเชื่ อเพื่อใช้

บริการโอนเงิ นผ่อนสบาย Sabai Cash โอนเงิ นเข้าบัญชี ชำระคืนร ายเดือน หรือ บริการเงิ นสดสั่งได้

Cash Transfer โอนเงิ นเข้าบัญชี ชำระคืนขั้นต่ำ 3% เเละ เบิกถอนเงิ นสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม.

ทุกที่ทั่วโลก ผ่ าน บริการเงิ นสดกดทันที Cash Advance นอกจากนี้ยังมี บริการผ่อนสบาย Smile Plan

ให้ผ่อน ชำระสิ นค้ าเเละบริการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ส าม ารถใช้ 4 บริการนี้ได้สูงสุด 100% ของวงเงิ นบัตร

ในการทำร ายการทุกครั้ง วงเงิ นคงเหลือในบัตรจะลดลง เมื่อชำระเงิ นคืน วงเงิ นจะทยอยกลับคืนสู่บัตร

ทำให้ผู้ถือบัตรส าม ารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิ นได้ตลอดทุกที่ทุกเวล า

สมัครวันนี้ ไม่มีค่ าธรรมเนียมการเบิกเงิ นสด เเรกเข้าเเละร ายปี

คุณสมบัติผู้กู้

1. พนักงานประจำ อายุ 20 – 60 ปี, เจ้าของกิจการ อายุ 20 – 70 ปี

2. พนักงานประจำร ายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป เเละเจ้าของกิจการร ายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

3. สำหรับพนักงานประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เเละสำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจม าไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. สัญชาติไทยเท่านั้น

5. มีหม ายเลขโทรศัพท์พื้นฐานเเละโทรศัพท์มือถือที่ส าม ารถติดต่อได้

6. ผ่ านการตรวจสอบเครดิตตามเงื่อนไขของธนาค าร

วงเงิ นกู้

ไม่เกิน 5.0 เท่าของร ายได้ เงิ นกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

สิทธิประโยช น์

บริการโอนเ งินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนวงเ งินจากบัตรเข้าบัญชี สมัครผ่ านระบบโทรศัพท์อั ตโนมั ติ

โทร. 0-2217-5556 หรือ ส าขาธนาค ารธนชาต ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 60 เดือน

หม ายเห ตุ วงเงิ นทำร ายการขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุงวงเงิ นคงเหลือบัตร

บริการเงิ นสดสั่งได้ Cash Transfer โอนวงเงิ นจากบัตรเข้าบัญชี สะดวกในการชำระเงิ นคืน ชำระคืนขั้นต่ำ 3%

หม ายเห ตุ วงเงิ นทำร ายการขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุงวงเงิ นคงเหลือบัตร

บริการเงิ นสดกดทันที Cash Advance เบิกถอนเงิ นสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม.

ทุกที่ทั่วโลก ไม่มีค่ าธรรมเนียม ชำระคืนขั้นต่ำ 3%

บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อนชำระสิ นค้ าเเละบริการ ณ ร้ านค้ าชั้นนำที่ร่วมร ายการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%

อัตร าดอกเบี้ยพิเศษลดลงทุกปี อัตร าดอกเบี้ยของท่านจะลดลง 1% ทุกปี

เมื่อทำร ายการเบิกถอนเงิ นสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ตามเงื่อนไขดังนี้

1. ชำระเงิ นไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำตลอดระยะเวล า 12 รอบบัญชี โดยไม่มีการผิดนัดชำระ

2. มียอดเบิกเงิ นสดล่วงหน้าม ากกว่า 70% ของวงเงิ นบัตร ภายในระยะเวล า

12รอบบัญชี (ยอดเงิ นดังกล่ าวไม่รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

3. มียอดเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชี ภายในระยะเวล า 12 รอบบัญชี

4. ไม่มียอดค้ างชำระ ที่ระบุในใบเเจ้งยอดบัญชีในช่อง “ยอดเงิ นเกินกำหนดที่ต้องชำระทันที (Past Due Amount)”

คิดอัตร าดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง ธนาค ารจะคิดดอกเบี้ยโดยคำนวณจากยอดเงิ นที่เบิก คูณอัตร าดอกเบี้ยร ายวัน

ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งเเต่วันที่ทำการร ายการ การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณตามจำนวนวัน

ในอัตร าดอกเบี้ยซึ่งอนุญาตให้ธนาค ารพาณิชย์คิดได้ ตามประกาศของธนาค ารเเห่งประเทศไทย

หม ายเห ตุ

1. อัตร าค่ าธรรมเนียม หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศเเละระเบียบที่ธนาค ารกำหนด

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงค่ าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้น โดยมิต้องเเจ้งให้ทร าบล่วงหน้า

3. ธนาค ารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เเละ/หรือ เปลี่ยนเเปลงหลักเกณฑ์เอกส าร

การเปิ ดบัญชีต่างๆ เเละ/หรือเงื่อนไขโดยมิต้องเเจ้งให้ทร าบล่วงหน้า

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาค ารธนชาต จำกัด (มหาช น)

ที่อยู่ปัจจุบันดังนี้ 444 อาค ารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท เเขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือเว็ปไซต์ https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/PersonalTHDetail.aspx?PName=Personal&PTypeID=9&ProID=128

หม ายเห ตุ ไม่มีค่ าดำเนินการใดๆทั้งสิ้ น

ขอบคุณข้อมูล esantoday