ข่าวดี เตรี ยมทบทวนสิท ธิ

เตรียมเปิ ดทบทวนสิท ธิ ผู้ประกันตน

วันนี้( 21 ส.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก ประกันสังค ม โพสต์ข้อความแจ้งว่า เตรียมเปิดช่องทบทวนสิท ธิ

สำหรับผู้ประกันตน ม าตร า 39 และม าตร า 40 ที่ไม่ได้รับสิท ธิเยี ยว ย า

โดยจะเปิ ดให้ทบทวนสิท ธิหลังจากโอนเงิ น 29 จังหวัดกลุ่มแรกแล้วเสร็จ (13 จังหวัดแรก และ 16 จังหวัดบ างส่วน)

โดยค าดว่าส าม ารถยื่นทบทวนสิท ธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันย ายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสิ ทธิ

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก ตรวจสอบสิท ธิโครงการเยี ยว ย าฯ (ผู้ประกันตนม าตร า 39)

หรือ ตรวจสอบสิท ธิโครงการเยี ยว ย าฯ (ผู้ประกันตนม าตร า 40)

2.เลือกตรวจสอบสถ านะโครงการเยี ยว ย าผู้ประกันตน

3.กรอกเลขบัตรประชาช น 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงต ามรูปที่กำหนด

4.จากนั้นกดค้นหา

5.ระบบจะแส ดงผลการค้นหา พร้อมระบุจะอัปเด ตข้อมูลล่ าสุด ตามวันเวล าที่กำหนดอีกครั้ง

อย่ างไรก็ตาม ประกันสังค ม แจ้งเตรียมเปิ ดช่องทบทวนสิท ธิ สำหรับ

ผู้ไม่ได้รับสิ ทธิเยี ยวย า ม าตร า 39 , 40 คาดเริ่ม 15 ก.ย.นี้

ขอบคุณข้อมูล ประกันสังค ม