ร าค าทอง

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้ าทองคำ

ร าค าทองไม่เปลี่ยนแป ลง

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 28,050.00 บ าท ขายออกบ าทละ 28,150.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,545.72 บ าท ขายออกบ าทละ 28,650.00 บ าท

ร าค าทองต่างประเทศ อยู่ที่ 1,781.50 ดอลล าร์สหรั ฐ ณ อัตร าแลกเปลี่ยน 33.36 บ าทต่อดอลล าร์

ร าค าทอง ประจำวันที่ 20 สิงหาค ม 2564 สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขาย 3 ครั้ง ร าค าลดลง 50

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 28,050.00 บ าท ขายออกบ าทละ 28,150.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,545.72 บ าท ขายออกบ าทละ 28,650.00 บ าท

ร าค าทองต่างประเทศ อยู่ที่ 1,783.00 ดอลล าร์สหรั ฐ ณ อัตร าแลกเปลี่ยนที่ 33.37 บ าท

ขอบคุณข้อมูล thansettakij