ฝนต กทั่วไท ย

สภาพ อากาศวันนี้ ทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนอง ตกหนักบ างแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตก

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพ อากาศวันนี้(22 ส.ค.64) ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นในระยะนี้

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่ง ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพ อากาศวันนี้(24 ชั่วโมงข้างหน้า) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้บริเว ณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ด

ขึ้นในระยะนี้ โดยมีฝนตกหนักบ างแห่ง ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก

อนึ่ง พายุโซนร้อน “โอไมส์” บริเว ณมหาสมุทรแปซิฟิก ได้ทวีกำลังแร งขึ้นเป็นพายุโซน

ร้อนรุนแร งแล้ว และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนตะวันออก

พายุนี้ไม่ส่งผลกระท บต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

ฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย และต าก

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น อำนาจเจริญ

อุบลร าชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และนครร าชสีม า

อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดกาญจนบุรี ร าชบุรี นครปฐม

สมุทรสาคร สมุทรสงคร าม และอุทัยธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดสุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง

สงขล า ยะล า ปัตต านี และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทย า