บ้ านเลขที่มีผ ลต่อความร วย

วันนี้เร าจะพาคุณม าดูความหม ายของเลขที่บ้ านที่เร าอาศัยอยู่กัน ว่าเลขที่บ้ านอะไรที่อยู่แล้วดีต่อชี วิต

ดีต่อคนในบ้ าน ทำม าหากินร าบรื่น ถ้าพร้อมแล้วเร าไปดูกันได้เลย

รู้หรือไม่ว่าเลขที่บ้ านของเร า ที่เร าอยู่อาศัยส าม ารถบอ กอะไรเร าได้บ างอ ย่ าง พลังของตัวเลข

ส่งผลอ ย่ างไรบ้ างกับบ้ านและเจ้าของบ้ าน

เร าม าดูความหม ายของตัวเลข 1-9 ต ามหลัก ฮวงจุ้ย และวิ ธีการคำนวณเลขที่บ้ านหาผลลั พธ์กัน

วิ ธีการคำนวณตัวเลข โดยทำการบวกเลขที่บ้ านทั้งหมด เช่ น เลขที่บ้ าน 26/11 วิ ธีบวกคือ 2+6+1+1 = 10

ทำการบวกต่อ 1+0 = 1 เลขที่ได้คือ หม ายเลข 1 แล้วจึงนำตัวเลขนี้ไปหา ค ว า ม หม ายที่ซ่อนอยู่กัน

หม ายเลข 9

ตัวเลขนี้ บอ กถึงตัวเจ้าของบ้ านว่าเป็นผู้มีบ ารมีม าก ได้รับการปกปักรั ก ษ าจากสิ่งที่มองไม่เห็นเสมอ

เพร าะเกิ ดม าพร้อมกับวาสนาติ ดตัว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

แ ม้บ างครั้งอาจไม่ได้ดังใจ แต่เมื่อเวล าผ่ านไป ก็จะได้รับสิ่งที่หวังหรือต้องการเสมอ

การงานเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัว รับร าชการ หรือเป็นพนักงานบริษัทก็จะส าม ารถเติบโตและ

ได้รับตำแหน่งดีๆเสมอ

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหมั่นไหว้พระสวดมนต์บ่อย ๆ

อานิสงส์จะส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด

หม ายเลข 8

บ้ านหลังนี้ส่งผล ดีในเรื่องโช คล าภและการสะพัดของเงิ นเรียกว่าดีเยี่ยม คนในบ้ านจะเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่บ่อยๆ

จุดดีของบ้ านนี้ หากคุณด ว งดี เ รี ย ก ว่าจะคิดจะหวังสิ่งใดก็มักจะสมปร าถนารวมถึงการได้โช คล าภก้อนใหญ่

แต่หากวันใดที่คุณด ว งตกก็มักจะมีปัญ หาเข้าม าให้ได้กลุ้มใจ รวมถึงปัญ หาด้านความรักที่อาจมีเรื่องรัก

ซ้อนทำให้เกิ ดความทุ ก ข์เศร้ าเ สี ยใจ ผู้อยู่อาศัยควรมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้ าง

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน

ผลบุญจะส่งผลให้คุณอยู่อาศัยนี้บ้ านนี้อ ย่ างมีความสุขและรุ่งเรือง

หม ายเลข 7

ผู้อยู่อาศัยเป็นคนที่เด็ดข า ด ใจค อหนักแน่น ย ากที่ใครจะม าพูดให้เปลี่ยนใจได้ ถ้าเจ้าตัวไม่ต้องการ

เป็นคนใจแข็ง และเป็นคนอ ดทน ไม่ว่าจะเจอเรื่องร าวที่เลวร้ า ยแค่ไหน ก็จะ ส า ม า ร ถ กลับม าลุก

ขึ้นยืนได้อีกครั้งอ ย่ างรวดเร็ว ส าม า รถจัดการกับปัญ หาเฉพาะหน้าได้ดี

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหมั่นทำบ้ านให้ใหม่และสะอาดอยู่ตลอ ดเวล าซึ่งจะช่วยล ดอิทธิพล

ของดาวเสาร์ ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

หม ายเลข 6

บ้ านหลังนี้มีบรรย ากาศแห่งความสุขและมีความสะอ าดเรียบร้อยอ ย่ างดี เครื่องอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม

การตกแต่งบ้ านเน้นความสวยงามเป็นหลัก หากเปิ ดร้ านค้ าก็จะได้รับการตอบรับอ ย่ างดี

คนที่อยู่บ้ านนี้ไม่เหม าะกับการทำงานร าชการเท่าไหร่นัก

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรตกแต่งห้องนอนให้สะอาดจะช่วยเส ริมด้านความรักให้มั่นคงยั่งยืน

ส่วนภายนอ กบ้ านหากมีอ่างบัวที่มีปล าและน้ำในอ่างต้องใสแจ๋วก็จะนำความมั่งคั่งในเรื่องการเงิ น ม าให้

ควรหาปลู กดอ กไม้สวยงามไว้ในบริเวณบ้ าน เช่ น กุหล าบ จันทร์กระจ่างฟ้า กล้วยไม้ เป็นต้น

จะช่วยเสริมด ว งให้ทำการค้ าร าบรื่น มีแต่คนอย ากจะเข้าม าอุดหนุน

หม ายเลข 5

เจ้าของบ้ านเป็นคนที่มีนิสัยสุภาพ เป็นกันเอง ถ่อมตัว เป็นคนน่ารักในสายต าของเพื่อนฝูง แต่ตนเองมักมีปัญ หา

และเดือ ดร้อนจากการค อยยื่น มือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น ม ากจนเกินไป ความทุ ก ข์ส่วน ม ากไม่ใช่เรื่องของตัวเอง

ส่วนการงานนั้น ควรเลือ กทำธุรกิจส่วนตัวจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าเป็นลู กจ้างบริษัท

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง หากอยู่บ้ านนี้ควรทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาบ่อย ๆ อานิสงส์จะส่งผลให้ร ว ยแล้วร ว ยอีก

หม ายเลข 4

เจ้าของบ้ านจะเป็นคนพูดคุยเจรจายิ้มง่ายน่าคบหามีมนุ ษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม เป็นที่รู้จักของใครต่อใคร

และที่บ้ านจะเป็นศูนย์กล างของเพื่อนบ้ านค่อนข้างอึกทึกเ สี ยงดัง เหม าะกับการที่จะเปิ ดร้ านค้ าขาย บ้ าน

หลังนี้มักไม่ข า ดเ สี ยงเพลงหรือต้องเปิ ดโทรทัศน์ไว้ตลอ ด

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรปลู กต้นไม้ไว้ในบ้ านไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ขอให้มีไว้สักหน่อย

เพื่อเป็นการเสริมด ว งการค้ าข า ยให้โดดเด่น ม ากยิ่งขึ้น

หม ายเลข 3

เลข 3 เป็นหม ายเลขของความว่องไว แสดงถึงความฉล าด ว่องไว มีไหวพริบ เจ้าของบ้ าน มักเป็นคนที่มี

ความส าม ารถในการตัดสิ นใจในเรื่องต่ างๆได้แบบรวดเร็ว ถูกต้อง มีวิจารนญาณที่ดีในการคิดและมองปัญ หา

ต่ างๆได้อ ย่ างแตกฉาก ข้ อควรระวัง คือ อาจเกิ ดข้ อพิพาทกับคนใกล้ตัว

เพร าะมักมีนิสัยไม่ยอมคน เมื่อเกิ ดปัญ หามักใช้อารมณ์ม ากกว่าเห ตุผล

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรทาสีบ้ านหรือหาของตกแต่งที่เป็นสีชมพูเพื่อเส ริมอิทธิพล

ของดาวอังค าร ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวร าบรื่นขึ้น

หม ายเลข 2

เลข 2 ห ม า ย ถึงคนที่ชอบออ กสังค ม ชอบพบปะสังสรรค์ รักการปาร์ตี้ ทำให้คนที่อยู่ในบ้ านที่ได้เลข 2

มีเพื่อนฝูงม ากจากทุกกลุ่มสังค ม เป็นคน มีเ ส น่ ห์ ใครเห็นก็รัก ทำให้เรื่องการงานประสบความสำเร็จเช่ นกัน

เพร าะใครเห็นก็รู้สึกเมตต า ได้รับ ค ว า ม ช่ ว ย เหลือจากคนรอบตัวเสมอ

แต่การเงิ นให้ควรระวังเพร าะหากไม่ควบคุมอาจทำให้มีนิสัยจับจ่ายใช้สอยแบบเกินตัว

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรหาน้ำพุหรือรูปภาพน้ำม าประดั บตกแต่งในบ้ านเพื่อเสริม

อิทธิพลของดาวจันทร์ ส่งผลให้การเงิ นคล่องตัวมีโช คล าภม ากขึ้น

หม ายเลข 1

บ้ านหลังนี้มีความมั่นคงความเจริญ เจ้าของบ้ านจะก้าวหน้าในด้านการงานเป็นที่รู้จักในแวด ว งสังค ม

เป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างมีบริวาร แต่ต้องเหนื่อยกับปัญ หาของคนใกล้ชิดตลอ ด

ภาระค่ าใช้จ่ายในบ้ านค่อนข้างสูง

เ ค ล็ ด ลั บเสริมด ว ง ควรทำบ้ านให้สว่างอ ย่ าปล่อยให้มืดเพื่อเป็นการเสริมอิทธิพลของดาวอาทิตย์

ส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองอ ย่ างต่อเนื่อง เพร าะแสงไฟจะทำให้ฮวงจุ้ยของบ้ านดีเริ่ด

ความเชื่ อเกี่ยวกับตัวเลขของที่อยู่อาศัยนี้ ช่วยให้เร าส าม ารถเข้าใจธรรมชาติของพลังบ างอ ย่ างที่แ ม้ว่าเร า

จะมองไม่เห็นแต่ก็ส่งผลโดยตรงกับชี วิตของเร าได้ สิ่งหนึ่งที่เร าส าม ารถจัดการได้ก็คือ การดูแลบ้ านของเร า

ให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อพลังงานดีๆจะส าม ารถผ่ านเข้าม าในบ้ านได้ เพื่อทุกคนในบ้ านจะได้อยู่ร่วมกัน

อ ย่ างมีความสุข ทั้งนี้ เรื่องร าวดังกล่ าวอาจเป็นความเชื่ อส่วนบุคค ลเท่านั้น โปรดใข้วิจารณญาณในการอ่ า น

ขอบคุณข้อมูล poobpub