ต้นว่านมงค ลต ามวันเกิ ด

วันนี้หากใครที่กำลังมองหาว่าน ม าปลู ก จะปลู กทั้งทีก็ต้องปลู กที่ได้ทั้งส ร ร พ คุ ณและเป็น มงคลต่อตัวเอง

ด้วย ฉนั้นเร าไปดูกันว่ามีว่านอะไรบ้ าง และคุณเองนั้นต้องปลู กว่านอะไร ถึงจะนำพาชี วิตก้าวหน้า

ความเชื่ อในการเส ริมด ว งเส ริมโช คล าภต ามแต่โบร าณนั้น มีม ากม ายหล ากหล า ยแขนง

การปลู กต้นไม้ ก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความเชื่ อถือต่อ กัน ม าอ ย่ างย าวนาน มีไม้มงคลม ากม ายที่

หล า ยคน มีความเชื่ อว่าปลู กแล้วจะช่วยให้โช คล าภ รวมไปถึงว่านช นิดต่ างๆ

แต่ต้องปลู กให้ตรงกับวันเกิ ดของเจ้าบ้ าน จะยิ่ งช่วยเสริมบ ารมี ให้ชี วิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ

ทำม าค้ า ขึ้น เป็นสิริมงคลแก่คนในครอบครัว จะมีว่านช นิดใดและเหม าะกับคนที่เกิ ดวันไหนบ้ าง ต ามไปดูพร้อมกัน

คนที่เกิ ดวันเส าร์

ผู้ที่เกิ ดวันเส าร์ แนะนำปลู กว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน เพื่อช่วยเส ริมให้ท่านและคนในบ้ าน

มีฐานะที่มั่นคงและร่ำร ว ย เ งิ นทองไหลม าเทม าให้ เป็น มงคลแก่คนในบ้ าน ส าม ารถปลู ก

ไว้ที่บริเว ณใดก็ได้ภายรอบบ้ าน ในวันพฤหัส ขึ้น 4-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องค าถา นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง เพิ่มพูนบ ารมี

คนที่เกิ ดวันศุกร์

ควรปลู กว่านสี่ทิศไว้บริเว ณหน้าบ้ านในคืน 9-15 ค่ำ จะช่วยเสริมโช คให้แก่คนเกิ ดวันศุกร์ พร้อมให้ท่องค าถา

เห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วย นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง เพื่อเป็นการช่วยเสริมเมตต ามหานิยม และเสริมด ว งการ

ทำม าค้ า ข า ย ให้การงานรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้าไปทางที่ดี

คนที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

ว่านธรณีส าร จะช่วยเสริมด ว งชะต าแก่ผู้ที่เกิ ดในวันพฤหัสบดี ส าม ารถปลู กไว้ที่ใดในบริเว ณ

รอบบ้ านก็ได้ ในวันพระ ขึ้น 3-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องค าถา พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโช ค 3 ครั้ง ะช่วย

เสริมด ว งชะต าเรื่องการงานและการเ งิ น ให้มีโช คล าภและโช คดี มีล าภบ ารมี่สมบูรณ์ ช่วยทำให้ชี วิตความเป็นอยู่ที่ดีม ากยิ่ งขึ้น

คนที่เกิ ดวันพุธ

ผู้ที่เกิ ดวันพุธ ต้องปลู กว่านเสน่ห์จันทร์ขาว เพื่อช่วยเสริมด ว งในเรื่องเมตต ามหานิยม จะปลู กไว้บริเว ณ

ใดของบ้ านก็ได้ และเมื่อถึงวันพฤหัสบดี ขึ้น 3-15 ค่ำ ให้ท่องค าถา นะเมตต า นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง

เสริมสิริมงคลแก่เจ้าของบ้ านและคนในครอบครัว

คนที่เกิ ดวันอังค าร

ควรปลู กว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ กไว้ที่บริเว ณหน้าบ้ าน เพื่อช่วยเสริมโช คล าภ เป็น มงคลแก่ชี วิตและ

คนในครอบครัว มีเ งิ น มีทองใช้ไม่ข า ดตกบกพร่อง และในวันอังค ารหรือวันพฤหัส ขึ้น 4-15 ค่ำ

ให้ท่องค าถานะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะยิ่ งเสริมส่งด ว งชะต าให้รุ่งโรจน์ยิ่ งๆ ขึ้นไป

คนที่เกิ ดวันจันทร์

ผู้ที่เกิ ดวันจันทร์ หากอย ากเสริมด ว งชะต าให้ชี วิตพบเจอ กับความร าบรื่น ไม่ติดขัด แนะนำให้ปลู กว่านสี่ทิศ

ไว้ที่บริเว ณทางเข้าหน้าบ้ าน ในวันพฤหัส ขึ้น 9-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องค าถา เห็นหน้า วาจาเอ็นดูด้วย

นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะยิ่ งช่วยส่งเสริมให้ด ว งชะต าของท่าน มีแต่ความรุ่งเรือง ไม่ตกอับ ไม่อับโช ค

คนที่เกิ ดวันอาทิตย์

เพื่อเป็นการเสริมเรื่องโช คล าภ แนะนำให้ปลู กต้นว่าน มหาล าภไว้ตรงบริเว ณหน้าบ้ าน ในวันพระขึ้น 6-15 ค่ำ

พร้อมให้ท่องค าถา มหาล าโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง ชี วิตของคุณจะมีมงคล

เสริมบ ารมี เ งิ นทองไหลม าเทม าไม่ข า ดส าย มีเ งิ นใช้คล่อง ทำให้เก็บเ งิ นอยู่

ขอบคุณข้อมูล bangpunsara