เกษตรก ร รอรับเงิ น

จุรินทร์ เค าะ งบกองทุนช่วยเห ลือเกษตรกร 2.5 พันล้ าน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาค ม นา ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวรองนา ยกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เป็นประธานการประชุมคณะกร รมการนโยบ ายและม าตรการช่วยเห ลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 250)

ผ่ านระบบ Zoom วานนี้ (20 สิงหาค ม) ณ ห้องกิติย ากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางสาวรัชดาฯ กล่ าวว่า รองนา ยกฯจุรินทร์ได้ให้นโยบ ายการดูแลเกษตรกรภายใต้สถ านการณ์การแพ ร่ระ บ าดCV 19

ที่ต้องเป็นไปอย่ างครอบคลุม เข้าถึงปัญ หาอย่ างรวดเร็ว และดูแลอย่ างเป็นธรรม โดยในปีงบประม าณ 2564

นับตั้งแต่ 1 ตุล าค ม 2563 – 15 กรกฎาค ม 2564

กองทุนรวมเพื่อช่วยเห ลือเกษตรกรได้จัดสรรงบประม าณ ไปแล้ว 2.1 พันล้ านบ าท ในการดูแลเกษตรกรในกลุ่มสินค้ า

ผลไม้ ไข่ไก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน พืชหัว พริก ข้าวเหนียว ปศุสัตว์/ประมง

เป็นการช่วยเห ลือผ่ านการเพิ่มช่องทางกระจายสินค้ าออกนอกแหล่งผลิ ต ผลักดั นการส่งออก และชดเชยดอกเบี้ ย

เพื่อการชะลอการจำหน่ ายโดยการเก็บสต๊อก

น.ส.รัชดา กล่ าวว่า สำหรับปีงบประม าณ 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิ นงบประม ณกองทุนฯ

จำนวน 2,562 ล้ านบ าท เพื่อช่วยเห ลือสินค้ าเกษตร 10 กลุ่มสินค้ า ได้แก่ ผลไม้ พืชหัว พืชผัก ข้าว มันสำปะหลัง

ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ ประมง กล้วยไม้ ผ่ านม าตรการ

1) เพิ่มช่องทาง/ระบ ายผลผลิ ตออกนอกแห ล่งผลิ ต

2) เส ริมสภ าพคล่องด้านเงิ นทุน ชดเชยดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยื มเพื่อใช้ในการรับซื้ อผลผลิตจากการเกษตรกร

เพื่อจำหน่ ายหรือเก็บสต๊ อกไว้รอจำหน่ าย

3)สร้ างการรับรู้เพื่อเพิ่มการบริโภ ค/กระตุ้นการบริโภ ค

4) ผลักดั นและบริหารจัดการส่งออก เพื่อลดอุปทานส่วนเกิ นในประเทศ

5) ส่งเส ริมด้านปัจจั ยการผลิ ตเพื่อพัฒนาคุณภ าพปรับคุณภ าพและด้านทุนการผลิ ต

นอกจากนี้มีการกำหน ดร าค าเป้าหม ายสินค้ าเกษ ตรปี 2565 เพื่อกองทุนฯจะได้ใช้เป็นเก ณฑ์ในการช่วยเห ลือเกษตรก ร

ขอบคุณข้อมูล มติช นออนไลน์