จังหวั ดคุ ณพื้ นที่สีไหน

จังหวัดของคุณเป็นพื้นที่สีอะไร? ทำอะไรได้บ้ าง? ต ามประกาศใหม่ ศบค.

ปรับปรุงข้อมูลล่ าสุด วันที่ 3 สิงหาค ม 2564

หลัง ศบค.ออกมติใหม่ จังหวัดของคุณเป็นพื้นที่สีอะไร ? ตรวจสอบได้ที่นี่

วันที่ 3 สิงหาค ม 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานกรณี พ.ร.ก.ฉุ กเฉิ น ฉบับที่ 30

ปรับพื้นที่ควบคุมทั่วรา ชอาณ าจักร มีผลตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาค ม 2564 จากการ ระ บ าดที่พบผู้ติ ดเชื้ อ

และเสี ยชี วิตเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งการระ บ าดเป็นวงกว้ างในชุมชน ครอบครัว และสถ านประกอบการ

ด้วยความห่วงใยในความปล อดภั ย จึงต้องยกระดั บของพื้นที่สถ านการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วร าชอาณาจั กร

และปรับม าตรการป้องกันควบคุมCV ดังนี้

ขอบคุณข้อมูล prachachat