รี บแ ก้ไขก่อนจะไม่ได้รับเงิ น

ประกันสังค ม เตื อนผู้ประกันตนม าตร า 40 เดิมที่เคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

อย่ าลืมยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแป ลงข้อเท็ จจริงได้ที่สำนักงานประกันสังค มในพื้นที่

ในโลกโซเชี่ยลมีผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายหนึ่งตั้งคำถามถึงสำนักงานประกันสังค ม กระทรวงแร งงานว่า

สมัครเป็นผู้ประกันตนม าตร า 40 ตั้งแต่ปี 2557 ส่งเงิ นสมทบล่วงหน้าถึงเดือน ก.ย. 64 แต่ไปตรวจสอบสิทธิ

ในเว็บไซต์ www.sso.go.th ระบบแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ ส าเห ตุเกิดจากอะไรและต้องไปแก้ไข

หรือดำเนินการอย่ างไรถึงจะได้รับสิทธิ

โดยแอดมินเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังค ม กระทรวงแร งงาน ได้ตอบคำถามถึงผู้ใช้เฟซบุ๊ก

ดังกล่ าวว่า กรณีเงิ นเยี ยวย าของรั ฐบ าลที่จะโอนให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ และผูกพร้อมเพย์ธนาค าร

ด้วยเลขบัตรประชาช น ชื่อ-นามสกุล ของผู้ประกันตนในฐานข้อมูลประกันสังค ม กับ

ฐานข้อมูลทะเบียนร าษฎรต้องตรงกัน ระบบจึงจะตัดจ่ายเงิ นให้ได้

หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเปลี่ยนแป ลงข้อเท็ จจริงผู้ประกันตนตามม าตร า 40

(ตามแบบ สปส. 1-40/1) ส าม ารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแป ลงข้อเท็จจริงได้ที่สำนักงานประกันสังค ม

พื้นที่ที่สะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงส าธารณสุข

ขอบคุณข้อมูล news.workpoint