ดว งการเงิ น 3 ร าศี

3 ร าศีการเงินของท่านจะรุ่งหรือร่ว ง

ร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

การงาน การเงิ น ทางด้านการงานของชาวร าศีเมษ คุณจะได้รับความก้า วหน้าม ากขึ้น

อาจจะได้รับการแต่งตั้ งหน้าที่สำคัญ หรือได้เลื่ อนขั้น เลื่ อนตำแห น่งสูงขึ้น

คุณจะได้เข้าไปเกี่ ยวข้องกับงานที่ต้องใช้ความรู้ ความส าม ารถเฉ พาะด้าน

ซึ่งเป็นเห ตุผลที่ทำให้คุณมีเก ณฑ์เข้าเรียน หรือศึกษาต่อในหลักสู ตรระยะสั้น

ทางด้านการเงิ น จะได้รับเงิ นเดือนขึ้น มีโช คด้านการเงิ นในช่วงนี้

ร าศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

การงาน การเงิ น ทางด้านการงานของชาวร าศีกันย์ คุณมีเก ณฑ์ได้เริ่มต้นในงานใหม่หรือสิ่งให ม่

คุณจะรู้สึกตื่นเต้น กระตือรือร้นที่จะทำงานนี้ม าก อาจจะมีการเดินทางม าเกี่ยวข้องด้วย

และคุณมีความสุขกับการเดินทางเพื่อการงานของคุณม าก ๆ ทางด้านการเงิ น

จะได้รับเงิ นเดือนขึ้น เงิ นพิเศษ หรือเงิ นร างวัล

ร าศีพิจิก (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

การงาน การเงิ น ทางด้านการงานของชาวร าศีพิจิก คุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีที่รอคอย

หากคุณรองานใหม่ คุณจะสมหวัง หากคุณรอตำแหน่งว่างก็จะได้ หากคุณขอโยกย้ ายก็ได้ไฟเขียว

เป็นช่วงเวล าที่ดีสำหรับการงานม ากที่สุดช่วงหนึ่ง ทางด้านการเงิ น

จะมีเงิ นใช้ง่ายจ่ายคล่อง มันมือเลยค่ะ แต่อย่ าลืมแบ่งสะสมบ้ าง

ขอบคุณข้อมูล bangkokbiznews