ทะเลกรุ งเทพช่ วงหน้ าฝน

ทะเลกรุงเทพฯ คุณภาพชีวิตคนกรุงในช่วงหน้าฝน

วันที่ 21 สิงหาค ม 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร ายงานสภ าพอากาศ

เช้าวันเสาร์ 21 สิงหาค ม 3564 เวล า 05.45 น. กทม.ฝนเล็กน้อย-ปานกล างกระจายพื้นที่แนวริมแม่น้ำ

พื้นที่ฝั่งพระนคร ต่อเนื่อง จ.สมุทรปร าการ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี

เคลื่อนทิศตะวันตกเฉียงเห นือ ปริม าณฝนสูงสุดเขตมีนบุรี 46.5 มม.

และ 06.30 น. ฝนเล็กน้อย-ปานกล างกระจายพื้นที่ กทม. ต่อเนื่อง จ.สมุทรปร าการ

จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี เคลื่อนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปริม าณฝนสูงสุดเขตบึงกุ่ม 67.5 มม.

อย่ างไรก็ตาม สถ านการณ์จริงจากการสำรวจพื้นที่เขตบึงกุ่ม ย่ านตล าดอินทร ารักษ์ต่อเนื่อง

กับซอยโพธิ์แก้วพบว่ามีปัญ หาน้ำท่วมฟุตปาท ทำให้มีสภ าพฝนเป็นทะเลกรุงเทพฯ

แนะนำว่ารถเล็กไม่ควรนำออกม าวิ่งบนท้องถนนจนกว่า กทม.จะส าม ารถระบ ายน้ำท่วมขังได้

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร ายงานน้ำท่วมขัง 6 จุด

ขอบคุณข้อมูล prachachat