7บ้ านอย ากร วยต้องรีบแ ก้ไข

บ้ านคือที่พักอาศัย ที่เร าทุกคนใช้พักผ่อน เป็นที่รวมครอบครัวหรือบ างคนอาจใช้เป็นที่ทำงาน

ดังนั้นการที่เร ามีฮ ว ง จุ้ ยบ้ านที่ดีจะทำให้เร านั้นทำอะไรก็ร าบรื่นไปหมด เงิ นทองเข้าบ้ านไม่ข า ดส าย

แต่ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรก็ติ ดขัด นั่นอาจเป็นเพร าะฮ ว ง จุ้ ยบ้ านของคุณไม่ดีหรือเปล่ า

การจะอยู่ในบ้ านอย่ างสุขสบ ายส่วนหนึ่งนั้นตัวบ้ านเอง สภาพแวดล้อมในบ้ านก็ต้องน่าอยู่ด้วยเหมือนกัน

วันนี้เร าจะม าพูดถึง ลักษณะบ้ านไม่ถูกหลัก ที่ยิ่งอยู่ยิ่งจน หากใครที่กำลังตรงกับ 7 ข้ อที่เร า

กำลังจะกล่ าวถึงในด้านล่ างนี้รีบแก้ไขโดยด่ ว นเลย หากปล่อยไว้ชีวิตจะยิ่งติดขัด ทำอะไรย ากลำบ าก

ม ากกว่าเดิมเ สี ยอีก แต่ละข้ อมีอะไรบ้ างม าติดต าม อ่ า นกันด้านล่ างนี้ได้เลย

1 บ้ าน มีประตู/หน้าต่ าง เยอะไป

หากบ้ านใครที่มีประตูหรือหน้าต่ างก็ต ามที่มีจำนวนเยอะเกินไป เชื่อ กันว่าจะทำให้เ งิ น ท อ งไหล

ออ กจากบ้ านได้ง่าย วิธีแก้ง่ายสุดคือ ให้ทำการปิดบ านที่ไม่ได้ใช้เอาไว้ หรือหาอะไรม าปิดไว้เลย

บังเอาไว้อย่ าให้เห็นเป็นประตูหน้าต่ าง

2 บ้ านอยู่ต่ำกว่าพื้นถนน

แบบนี้ผิ ดหลัก ฮ ว ง จุ้ ย เต็มๆ เลย ไม่ว่าจะมีถนนสูงหรือต่ำกว่าบ้ านก็ต าม เชื่อ

กันว่าจะทำให้บ้ านนั้น อั บ โ ช ค ซึ่งก็ยังมีวิธีการแก้หากถนนต่ำกว่าตัวบ้ านก็ให้เปิดร้ าน

หน้าบ้ านให้กว้างขึ้น จะได้ช่วยเรียกเงิ นทอง เป็นตัวรับเงิ นเข้าบ้ าน เงิ นทองไหลม าตลอ ด

3 รั้วบ้ านต่ำเกินไป

แม้ว่าจะอ ย า ก โ ช ว์บ้ านสวยเลยทำรั้วต่ำ แต่ว่ามันผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ย

เพร าะหากทำรั้วต่ำเกินไปนั้นเชื่อว่าจะทำให้เงิ นทองไหลออ กนอ กบ้ าน

4 บ้ านร ก ส ก ป ร ก

หากปล่อยให้บ้ านรก สกปรก ไม่ยอมทำความสะอาดเลย บ้ านก็ไม่น่าอยู่ นั่นหม ายถึงสภาพแวดล้อมใน

บ้ านที่แย่แล้ว ฉะนั้นแม้จะงานยุ่งม ากแค่ไหนก็อย่ าลืมหาเวล าในการทำความสะอาดบ้ านกันด้วยนะ

หากบ้ านสะอาดสิ่งดีๆ ต่ างๆ จะอย ากเข้าม า ดึงดูดเงิ นทอง ท รั พ ย์สินเข้าบ้ าน

และยังช่วยลดความเครียดของคนในบ้ าน ทำให้สุ ข ภ า พ จิ ต คนในบ้ านดีขึ้นอีกด้วย

5 บ้ านที่มีสะพานตัดตัวบ้ าน

ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้ านที่ไหนอ ย่ า ลืมดูทำเลดีๆ ดูรอบๆ ด้วยว่ามีสะพาน ม าตัดตัวบ้ าน

สะพานอยู่หน้าบ้ านไหม หากมีให้ถอยก่อน หาหลังใหม่ดีกว่าเพร าะผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ยบ้ าน

หากจะมองดีๆ คือจะมีสิ่งที่รบกวนคนในบ้ านตลอ ดเวล า คนผ่ านไปม า รถวิ่งตลอ ดทั้งวัน แบบนั้น มันคงไม่ดีนัก

6 ประตูบ้ านแคบ

หากทำประตูทางเข้าบ้ านแคบนั้นเชื่อ กันว่าจะทำให้เงิ นทองไม่เข้าม าหรือเข้าม าลำบ าก

ฉะนั้นจะต้องทำประตูที่มีโล่ง โปร่ง สะอาด กว้าง ส บ า ย ต า ไม่มีของม าวางกั้นขวางประตู

ไม่มีอะไรม า กี ด ข ว า ง อยู่ เอาง่ายๆ เลยไม่ต้องทำประตูใหม่ก็ได้แค่มันไม่ ร กก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแล้ว

7 บ้ านที่มีประตูตรงกับบันได

เวล าเปิดประตูออ กม าแล้วเจอบันไดเลยนั้นผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ย แถมยังอั น ต ร า ย

อีกด้วยถ้าเร าตื่น ม าเช้าๆ เปิดประตูออ กม าเลย มองบันไดไม่ชัดเบลอๆ มีหวังได้กลิ้งลงบันไดแทนการเดินแน่นอน

ต ามหลักความเชื่อของฮ ว ง จุ้ ย บ้ านแล้วจะทำให้เงิ นทองไหลออ กจากกระเป๋าได้ เงิ น

ไม่เข้าม า และยังส่งผลให้คนในบ้ านสุ ข ภ า พไม่ค่อยดีอีกด้วย

บ้ านของคุณเป็นอ ย่ า งไร หากมีตรงกับทั้ง 7 ข้ อที่กล่ าวม านี้ก็อย่ าลืมรีบหาทางแก้ไขกันด้วยนะ

โดยเฉพาะข้ อแรกเลย ความสะอาดของบ้ านเป็นสิ่งที่สำคัญอย่ างม าก

เพร าะว่าจะทำให้คนในบ้ าน มีความสุขม ากยิ่งขึ้น สิ่งดีๆ ก็จะเข้าม า หากสนใจก็อย่ าลืมศึกษา

เรื่อง ศ า ส ต ร์ของ ฮ ว ง จุ้ ยบ้ านเพิ่มเติมกันได้ จะทำให้บ้ านคุณน่าอยู่และอยู่สบ ายม ากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูล horoscopedaily99