ต้นไม้ช่วยให้จิ ตใจสง บ

ข้อดีของการปลู กต้นไม้

การทำสวน และกิจกร รมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ หรือที่รู้จักในชื่อ การทำสวนบำบัด (Gardening Therapy)

หรือพืชสวนบำบัด (Horticultural Therapy) ได้นำม าใช้เพื่อบำบัดทางสุขภาพ และจิตใจม าตั้งแต่ปี 1970

เนื่ องจากมีงานวิจัยที่พบว่า การอยู่ในสภ าพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติทำให้การรับรู้ผ่ านประส าทสัมผัสทั้งห้า

ของคนเร าชัดเจนขึ้น รู้สึกกลมกลืนกับธรรมชาติ ทำให้ตื่นตัว สร้ างความสดชื่น ผ่อนคล าย รวมถึงมีพลังงาน

ด้านบวกม ากขึ้น ความเครียดลดลง มีความสงบในจิตใจ และมีความสุขม ากขึ้น ปัจจุบันการทำสวนบำบัดไม่เพียง

นำม าใช้เพื่อสร้ างความสดชื่นแก่คนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังนำม าใช้บำบัดผู้ที่มีความต้องการพิเศษ

อาทิ ผู้อยู่ในภาวะเครียด ซึมเศร้ า เหนื่อยล้ าจากการทำงาน ผู้สูงอายุ เด็ กสม าธิสั้นและออทิ สติกด้วย

โดยนักวิจัยจากมหาวิทย าลัย Princeton พบว่า การปลู กต้นไม้และการทำสวน เป็นงานอดิเรกที่

ส าม ารถเยี ยว ย าจิตใจ ปรับอารมณ์ของคนได้เป็นอย่ างดี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่ าง

จำนวน 370 คน ในประเทศสหรั ฐอเมริกา เพื่อศึกษาพฤติกร รมการใช้ชี วิตทั่วไป

ตั้งแต่การเดิน การนั่ง การโดยส ารรถส าธารณะ การซื้อของ ไปจนถึงพฤติกร รมการรับประทานอาหารนอกบ้ าน

เมื่อทำการศึกษาลึกลงไปในเชิงพฤติกร รมพบว่า การปลู กต้นไม้และการทำสวน จะช่วยเพิ่มระดั บความสุข

ในชี วิตได้ โดยผู้ที่ทำการปลู กต้นไม้ และทำสวนมีระดั บความสุขอยู่ใน 3 อันดั บแรก

เมื่อเทียบกับการทำกิจกร รมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลู กต้นไม้คนเดียว หรือมีคนช่วยปลู กก็ต าม

ขณะที่การวางต้นไม้กระถางบนโต๊ะทำงาน หรือวางในออฟฟิศนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเครียดได้เช่ นกัน

จากผลการวิจัยของนักจิตวิทย าสิ่งแวดล้อมและคณะจากมหาวิทย าลัยวิทย าการสิ่งมีชี วิตในนอร์เวย์

และมหาวิทย าลัยอัพพ์ซาล าในสวีเดน ได้ศึกษาเปรียบเทียบการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง

ที่มีต้นไม้กับในห้องที่ไม่มี พบว่าพนักงานที่ทำงานในห้องที่มีต้นไม้จะทำงานได้เร็วกว่า 12% มีความเครียดต่ำกว่า

และความดันโลหิตก็ต่ำกว่าด้วย ที่เป็นเช่ นนั้นก็เพร าะว่าต้นไม้และจุลชี พในดินจะช่วยลดส ารอินทรีย์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ

นอกจากนี้มีปัจจั ยด้านจิตวิทย าด้วยว่า การที่คนได้เห็นต้นไม้จะช่วยให้มองสุขภาพของตนเองในทางบวก

และผลวิจัยยังยืนยันอีกว่าการมีต้นไม้ในออฟฟิศ ส าม ารถช่วยลดฝุ่นได้ถึง 20% ช่วยเพิ่ม

ออกซิเจนและดูดซับส ารพิ ษในอากาศ ทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นด้วย

‘ปลู กต้นไม้’ ช่วยให้ผ่อนคล ายได้อย่ างไร?

Professor Lightman จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ

ได้ค้นพบแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินชื่อ Mycobacterium vaccae แบคทีเรียช นิดนี้เข้าสู่ร่ างกายมนุ ษย์

โดยผ่ านทางเยื่อบุส่วนต่ างๆ เช่ น เยื่อบุผิวช่องจมูกและปาก เมื่อแบคทีเรี ยนี้เข้าสู่ร่ างกายจะทำให้

เพิ่มการสร้ างส ารสื่อประส าทแห่งความสุข ชื่อ Serotonin

ที่บริเว ณสมองและทางเดินอาหาร รวมถึงลดกระบวนการอักเสบภายในร่ างกาย

Serotonin มีฤทธิ์คล้ ายกับย าต้ านอาการซึมเศร้ า ทำให้อารมณ์ดี ดังนั้นหากสมองขาด Serotonin

จะนำไปสู่การเกิ ดโร คซึมเศร้ าได้ ส่วน Serotonin ในทางเดินอาหารทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน

ของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ การสร้ างเมือกและกรด ร่วมกับควบคุมการทำงานของกล้ ามเนื้อเรียบที่

ทางเดินอาหาร นอกจาก M. vaccae ที่เพิ่มการสร้ าง Serotonin แล้ว ความสงบในจิตใจ

และความพึงพ อใจที่เกิ ดขึ้นขณะที่ปลู กต้นไม้ หรือการเห็น

ต้นไม้ที่เร าปลู กเจริญเติบโต ก็ทำให้สมองหลั่ง Serotonin ได้เช่ นกัน

การที่ต้นไม้ค่อยๆ เจ ริญเติบโต ออกดอกสีสันสวยงาม หรือออกผลผลิตที่กำลังจะเก็บได้ในไม่ช้า

จะทำให้เร ารู้สึกภาคภูมิใจ ชื่นใจ และมีความสุข โดยในขณะที่เร ามีความรู้สึกพึงพอใจจะทำให้สมองหลั่ง

Dopamine สารสื่อประส าทแห่งความสุข ซึ่งจะทำให้รู้สึกตื่นตัว กระฉับกระเฉง มีสม าธิม ากขึ้น

ช่วยลดความวิต กกังว ล ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่า ทำไมคนปลู กต้นไม้จึงสุขภาพจิ ตดี

ปลดเปลื้ องจากความเครีย ดต่างๆ ได้

ขอบคุณข้อมูล bangkokbanksme.