4ร าศีร วยรับดาวย้ าย

4 ร าศีเฮง รับดาวย้ าย วันที่ 17 สิงหาค ม ดาวอาทิตย์ย้ ายเข้าร าศีสิงห์เต็มตัว

ถือเป็นจุดเปลี่ยนของ 4 ร าศีดังต่อไปนี้ ที่การเงิ นจะมีโช คล าภเด่นที่สุดในรอบปี

จากที่ดว งไม่ดี จะเปลี่ยนกล ายเป็นดี อ.คฑา ชินบัญชร แนะ 4 ร าศีทำบุญรับ

ดาวอาทิตย์เส ริมความเฮงให้กับเจ้าของชะต า

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัว ย้ ายเข้าร าศีสิงห์ เป็นเกษตร าธิบดี เฮงยืนหนึ่งเรื่องงาน

ดีสุดในรอบปี แถมมีดาวพฤหัสเล็งดว งชะต า และยังมีดาวพุธอยู่ในเรือนกดุมภะหม ายถึง

การเงิ น ถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต หลังจากที่ดว งไม่ดีม านาน

การเงิ นจะเริ่มกลับม าคล่องตัวขึ้น และยังมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุน

ทำบุญ ถวายน้ำมันเผ าศพ บริจาคโลงศพ ผ้ าห่อศพ ให้วัด หรือมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 15 ม.ค.)

อาทิตย์เป็นเจ้าเรือนศุภะ เฮงยืนหนึ่งเรื่องความรัก พบเจอเนื้อคู่ มีโอกาสได้สร้ างครอบครัว

บุญที่ได้กระทำม าจะช่วยส่งเส ริมให้ดีขึ้น ก่อนหน้านี้ชีวิตเหมือนหมดไฟ หมดกำลังใจ

ใช้โอกาสนี้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ฝึกฝนทักษะที่คิดอย ากจะทำอะไรใหม่ๆ จะมีกัลย าณมิตร

เพื่อนคอยช่วยเหลือ ทั้งการงาน การเงิ น ความรักจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

แต่ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์ และอุบัติเห ตุด้วย

ทำบุญ เกี่ยวกับแสงสว่าง ถวายเทียนพรรษา 1 คู่ หลอดไฟ ให้วัด หรือส าธารณกุศล

ร าศีตุล (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนล าภะ ได้ตำแหน่งเกษตร าธิบดี เฮงยืนหนึ่งเรื่องโช คล าภเงิ นทอง

ชีวิตก่อนหน้านี้แย่สุดๆ เพร าะโดนดาวมฤตยูเล็งม าตั้งแต่ปี 59 เป็นโอกาสดีที่ต้องฮึดสู้

การเงิ นและการงานจะเริ่มคลี่คล ายไปในทางที่ดี จะมีโ ชค ล าภลอยฟลุกๆ

แต่ต้องระวังอย่ าใจร้อน และสร้ างศั ตรู

ทำบุญ บริจาคเงิ น สิ่งของ อาหาร ให้กับผู้ป่วย CV ผู้ตกทุ กข์ได้ย าก

ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

เฮงยืนหนึ่งเรื่องการเงิ น การติดต่อสื่อส ารทางธุรกิจเด่นเป็นพิเศษ ดาวการเงิ นเด่นที่สุดในรอบปี

จะมีช่องทางใหม่ๆ ในเรื่องของงาน เนื่องด้วยสถ านการณ์ CV กลับร้ ายกล ายเป็นดี

ให้พบเจอช่องทางหาเงิ นใหม่ๆ เข้าม า แต่ต้องระวังเรื่องใจร้อนและคำพูดกับคนรอบข้าง

ทำบุญ ชำระหนี้สงฆ์ ค่ าน้ำ ค่ าไฟ ให้วัด หรือทำบุญช่วยเห ลือผู้ตกทุ กข์ได้ย าก

ทำบุญรับดาวอาทิตย์

ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง ถวายเทียนพรรษา 1 คู่ เติมน้ำมันตะเกียง

ถวายหลอดไฟ ชำระหนี้สงฆ์ ค่ าน้ำ ค่ าไฟ ให้วัด หรือองค์กรการกุศลต่ างๆ

สวดบทโมรปริตร

สวดบูชาพระอาทิตย์

อะ วิช สุ นุต ส า นุส ติ (6 จบ)

สวดบูชาพระอาทิตย์ (6 จบ)

อิติปิโส ภะคะวา พระอาทิตย์จะมัสมิง

จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง

สัพพะทุก ขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย

สัพพะล า ภัง ภะวันตุเม

อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

ขอบคุณข้อมูล thairath