รีบสมั ครก่อนหม ดเข ต

จากกรณี ครม. อนุมั ติจ่ายเงิ นเยี ยว ย าผู้ประกันตน และอาชีพ อิสระ 29 จังหวัด

ที่ได้รับผลกระทบจากม าตรการคุมเข้มcv-19 ฉบับล่ าสุด

ซึ่งคนที่เป็นฟรีแลนซ์ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังค ม ก็สาม ารถรับเงิ น 5,000 บ าทได้ง่าย ๆ

วันนี้ทีมงาน จะม าแนะนำอีกหนึ่งช่องทางในการสมัครประกันสังค ม ม าตร า 40 สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพ อิ สระ

ที่ไม่ได้อยู่ในม าตร า 33, 39 และ 40 เพื่อรับเงิ นเยี ยวย าจากภาครั ฐ จำนวน 5,000 บ าท

นอกเหนือจากการเดินทางไปลงทะ เบี ยนถึงที่สำนักงานประกันสังค ม

ใครบ้ างที่มีสิทธิ์ได้รับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าท

คนที่อยู่ใน 29 จังหวัด คือ

1. กรุงเทพมหานคร

2. กาญจนบุรี

3. ชลบุรี

4. ฉะเชิงเทร า

5. ต าก

6. นครปฐม

7. นครนายก

8. นครร าชสีม า

9. นร าธิวาส

10.นนทบุรี

11.ปทุมธานี

12.ประจวบคีรีขันธ์

13.ปร าจีนบุรี

14.อยุธย า

15.เพชรบุรี

16.ปัตต านี

17.เพชรบูรณ์

18.ยะล า

19.ระยอง

20.ร าชบุรี

21.ลพบุรี

22.สงขล า

23.สิงห์บุรี

24.สมุทรปร าการ

25.สมุทรสงคร าม

26.สมุทรส าคร

27.สระบุรี

28.สุพรรณบุรี

29.อ่างทอง

และประกอบอาชีพใน 9 กิจการ

ได้แก่ โรงแรม, อาหาร, ศิลปะ, บันเทิงและนันทนาการ, งานบริการด้านอื่น ๆ, ขนส่ง,

คลังสิ นค้ า, ขายส่ง ขายปลีก, ร้ านซ่อมรถ, การบริหารและบริการสนับสนุนวิชาชีพ

วิทย าศาสตร์และกิจกร รมทางวิชาการ, ข้อมูลข่าวส ารและการสื่อส าร

อย่ างไรก็ต าม ผู้ที่มีคุณสมบัติในการสมัคร ต้องเป็นคนทำงานอิส ระที่ไม่เคยอยู่ในระบบ

ประกันสังคมม าก่อน (ม.33) หากเคยอยู่ ม.33 ท่านจะเป็นผู้ประกันตนต าม ม.39

สมัครได้ที่ไหน

– สมัครได้ผ่ านช่องทางเค าน์เตอร์เซอร์วิส ภายในร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น

ต้องใช้อะไรบ้ าง และขั้นตอนอย่ างไร

– ใช้เพียงบัตรประชาช นตัวจริง ยื่นให้พนักงานหน้าเค าน์เตอร์ แจ้งว่าม าสมัครประกันสังคมได้เลย

– สมัครฟรีไม่มีค่ าธรรมเนียมการสมัคร

– ส าม ารถชำระเงิ นสมทบได้ ผ่ านร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น เช่ นกัน

ขอบคุณข้อมูล siamnews