ม าตรการช่วยเห ลือ 2000 บาท

ความคืบหน้าหลังคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบม าตรการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่ าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บ าทต่อนักเรียน 1 คน

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบ าล จนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในกรอบวงเงิ น 23,000 ล้ านบ าท

เพื่อให้ความช่วยเห ลือบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ในช่วงการแพ ร่cv-19

จากนั้น เมื่อวันที่ 16 สิงหาค ม 2564 นางส าวตรีนุช เทียนทอง รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แถ ลง จุดยืนลดภาระทางการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางในการช่วยเห ลือนักเรียน ผู้ปกครอง

และครู ภายใต้สถ านการณ์การแพ ร่ของ cv-19 ต ามม าตรการลดภาระทางการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการและรั ฐบ าล

ล่ าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 17 สิงหาค ม 2564 ดร.อัมพร พินะส า เลขาธิการคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เลขาธิการกพฐ.)สำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการเปลี่ยนแป ลงคำสั่ งจากเดิมขั้นตอนการจ่ายเงิ น

เยี ยว ย านักเรียน 2,000 บ าทต่อนักเรียน 1 คน ให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบโอนให้ผู้ปกครองนักเรียน

แต่คำสั่ งล่ าสุด ด่วนที่สุดที่ ศธ .๔๐๐๖/๖๒๕๕๕ โอนกลับม าให้โรงเรียนรับผิดชอบดำเนินการจ่าย

เยี ยว ย านักเรียน 2,000 บ าทต่อนักเรียน 1 คน และเปิ ดช่องทางจ่ายเป็นเงิ นสด

หรือโอนผ่ านบัญชีผู้ปกครองหรือนักเรียนก็ได้ทั้งนี้ ดร.อัมพร พินะส า เลขาธิการคณะกร รมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.) ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด มีใจความดังนี้

ด่วนที่สุด ที่ ศธ .๔๐๐๖/๖๒๕๕๕สำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

17สิงหาค ม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการดำเนินงานต ามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพ ร่ของ cv-19

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด

ที่ ศ5 0๔๐๐๖/ว ๒๔๘๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาค ม ๒๕๖๔

ต ามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน

ต ามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถ านการณ์

การแพ ร่ของ cv-19 เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประม าณ

ต ามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ในช่วงสถ านการณ์การแพ ร่ของ cv-19 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานคณะกร รมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา

ภาระค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพ ร่ของcv-19 เป็นไปต ามแนวทางการจัดสรรเงิ นกู้

และการใช้จ่ายเงิ นกู้ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการ

ต ามแนวทางหรือวิธีการที่หน่วยงานกำหนดในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่ าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบ าลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประม าณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รายการค่ าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน)

จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถ านศึกษา ทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. ยกเลิกหนังสือฉบับที่อ้างถึงดังกล่ าว

๒. การเตรียมความพร้อมรองรับการจัดสรรเงิ นกู้

๒.๑ การเปิ ดบัญชีธนาค าร เพื่อรองรับเงิ นกู้ที่ขอเบิกจากบัญชีเงิ นฝากกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิ ดบัญชีให้ทราบอีกครั้ง

๒.๒ ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงิ นกู้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ส าม ารถดำเนินการจ่าย

ได้ทันที กรณีที่ไม่ส าม ารถดำเนินการจ่ายได้ และกรณีที่ต้องขอรับการสนับสนุนเงิ นเพิ่มเติมต าม

แบบรายงานข้อมูลที่กำหนด

๓. วิธีการเบิกจ่ายเงิ นให้ดำเนินการต ามโครงการสนับสนุนค่ าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบ าลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประม าณ พ.ศ. ๒๕’๖๔

(รายการค่ าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน)

โดยสถ านศึกษาจ่ายเงิ นสดให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง

แต่เนื่องจากสถ านการณ์การแพ ร่ของ cv-19 ยังคงทวีความรุนแร งเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคล ากรทางการศึกษา จึงกำหนด

วิธีการจ่ายเงิ น(เพิ่มเติม) โดยให้สถ านศึกษาส าม ารถโอนเงิ นเข้าบัญชีธนาค ารผู้ปกครอง

หรือนักเรียนได้ และให้จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงิ นให้ถูกต้อง ครบถ้วน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถ านศึกษา ให้เป็นไปต ามแนวทาง

การดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเห ลือบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง

การแพ ร่ระบ าดของโรคCV 19 สำหรับการสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงิ นกู้ ให้ดำเนินการต ามแบบรายงาน

โดยส าม ารถดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเห ลือบรรเทา

ภาระค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพ ร่ของ cv-19

และแบบรายงานข้อมูล ต าม QR CODE แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงิ นจากคลัง ของโครงการเงิ นกู้เพื่อ

ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพ ร่ ระบ าดของโรคCV-19 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนม าเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณม า ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นา ยอัมพร พินะส า)

ขอบคุณข้อมูล easycookingth