หนุ่มน้อยข ายหมึกย่ างหาทุนเรี ยน

ชื่นชม หนุ่ม ม.2 ข ายปล าหมึกย่ างหาทุนเรี ยน

เฟซบุ๊กเพจ กล้ า..Dee ได้มีการร ายงานเรื่องร าวดีๆที่น่าชื่นชมของหนุ่มคนหนึ่ง

ที่หาร ายได้ระหว่างเรียน โดยระบุว่า หนุ่มน้อย ม.2 ขายปล าหมึกย่ างหาทุนเรียน

ท่านใดไปเชียงแสน ก็อุดหนุนกันได้ 19 สิงหาค ม 2564 เด็ กช ายธีรวัสส์ โปราหา (แจ็คกี้หรือไอ๊ซ์)

นักเรี ยนชั้นมัธย มศึกษ าปีที่ 2/5 โรงเรี ยนร าชประช านุเคร าะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทย าประส าท)

อ.เชียงแสน จ.เชียงร ายใช้เวล าว่างหลังเลิกเรี ยนของทุกวันหาร ายได้ระหว่างเรี ยนข ายปล าหมึกย่ าง

ให้กับนักท่องเที่ ยวและประชาช น ณ ตล าดย ามเย็นชายฝั่งแ ม่น้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

ขอบคุณข้อมูล กล้ า..Dee