4ประเภทของส ามีที่ผู้หญิ งต้องรู้

ถ้าไม่อย ากเ สี ยใจ อย่ าเลือ กผู้ชาย 4 ประเภทนี้ม าเป็นส ามี

ถ้าพูดถึงส ามีเชื่ อว่าผู้หญิ งทุกคนอย ากจะเจอผู้ชายที่แสนดี ส าม ารถเป็นส ามีที่ดีและพ่ อ

ที่ดีให้กับลู กได้ ใช้ชี วิตคู่อยู่ด้วยกันไปนานๆ แต่เร าจะรู้ได้อ ย่ างไรว่าผู้ชายคนไหนดีหรือไม่ดี

เพร าะหล า ยคนก็เจอม าแล้ว ที่ว่าคบกันใหม่ๆอะไรก็ดีไปหมด ทำให้เร าหลงรักจนเลือ กม าเป็นส ามี

แต่ไม่ต้องกังว ลไปจ้า อย่ างน้อยก็ดูได้จากการคบเพื่อนของเขา หรือไม่บ างครั้งธาตุแท้จะเผย

ออ กม าให้เร าได้เห็นอยู่บ้ าง วันนี้เร าก็มีเ ค ล็ ด ลั บที่ส าม ารถใช้ในชี วิตประจำวันได้ดีเลยแหละ

นั่นก็คือ การมองผู้ชาย มองลักษณะนิสัย แต่หลักคือ4ประเภทนี้ ถ้าเจอผู้ชายแบบที่กล่ าวม า

เมื่อไหร่รีบถอยห่างเลยนะจ๊ะ ถ้าไม่อย ากม านั่งเ สี ยใจทีหลัง

1. ไม่รู้จักพ อ

สำหรับคนไม่รู้จักพ อ ต่อให้คุณแสนดีขนาดไหน เขาก็พร้อมจะหักหลังคุณได้เสมอ

โดยไม่แคร์ว่าคุณจะรู้สึกอย่ างไรช่วงแรกคุณอาจรู้สึกท้าทาย อย ากสยบผู้ชายเจ้าชู้ แต่ระวังนะคะจะทุ ก ข์

จนหาทางออ กไม่เจอ รีบถอนตัวถอนใจออ กม าก่อนส ายไปดีกว่าสำหรับผู้ชายบ างประเภทเวล า

ก็ไม่ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นหรอ กนะคะ อย่ าไปค าดหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ได้เพื่อคุณมีแต่เ สี ยเวล าเปล่ า ถอยออ กม าเถอะ เชื่ อสิว่าคุณหาใหม่ได้ดีกว่านี้แน่นอน

2. ไม่ให้เกียรติผู้หญิ ง

ผู้ชายที่มองว่าผู้หญิ งเป็นเพียงเครื่องรองรับอาร มณ์ ไม่ว่าเขาจะรู้สึกอะไรม าคุณต้อง

เป็นที่ระบ ายตลอ ด ทั้งอารมณ์ทางเ พ ศอารมณ์โ ก ร ธ หรืออะไรก็ต ามที่คุณไม่จำเป็น

ต้องทน ผู้ชายดีๆ เขาไม่ทำกับผู้หญิ งที่ขึ้นชื่อว่าคนรักแบบนี้หรอ กค่ะ

3. คบเพื่อหวังผลประโยช น์

อย่ าเ สี ยเวล าคบกับผู้ชายที่คบคุณเพียงเพื่อต้องการผลประโยช น์จากคุณ ไม่ว่าจะเรื่องเงิ น

เรื่องธุรกิจ หรืออะไรก็ต ามคนแบบนี้คือคนเห็นแก่ตัว คิดหวังแต่จะปอ กลอ ก

เขาอาจไม่เคยรักคุณจริงเลยก็ได้ แล้วคุณจะเ สี ยเวล าคบต่อไปทำไมล่ะ

ขอบคุณข้อมูล yimlamun