ร าค าทองคำลดฮ วบ 3 วันติ ด

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (20 ส.ค.) ปรับร าค าลง 50 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้ (19 ส.ค.)

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับม าอยู่ที่บ าทละ 28,650 บ าท

ต ามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสม าคมค้ าทองคำ เมื่อเวล า 09:28 น. ที่ผ่ านม า

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 28,050 บ าท

ขายออก 28,150 บ าท ต ามประกาศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,545.72 บ าท

และขายออกที่ร าค า 28,650 บ าท ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot)

อยู่ที่ 1,783.50 ดอลล า ร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 20 ส.ค. 2564

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,050 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,150 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,545.72 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,650 บ าท

ขอบคุณข้อมูล prachachat