ร าค าน้ำมัน

ร าค าน้ำมันวันนี้ (20 ส.ค.) เช็ คร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่ าสุด

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าน้ำมันวันนี้ (20 ส.ค.64) อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก

แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.35 บ าท

ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.08 บ าท

ขณะที่ร าค าดีเซลวันนี้ ดีเซลพื้นฐาน B10 จำหน่ายที่ร าค า 25.89 บ าท

ดีเซล B7 ร าค า 28.89 บ าท และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.66 บ าท

ส่วนร าค าน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแป ลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 8:35 น. ที่ผ่ านม า

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.35 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.08 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.84 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.54 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.89 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.89 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.64 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.66 บ าท

หม ายเห ตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรวจสอบร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.

ขอบคุณข้อมูล prachachat