8อาชีพสร้ างร ายได้

ทุ นน้อยก็ทำได้ 8 อาชีพสร้ างร า ยได้ ใช้งบน้อย กำไรงาม

มีทุ นน้อยแต่อย ากลงทุ นสร้ างอาชีพให้ตัวเอง จะทำอะไรดี มีอะไรบ้ างที่ลงทุ นน้อยๆแต่ได้กำไรดี

เชื่ อว่าหล ายคนกำลังคิดแบบนี้และกำลังมองหาอาชีพให้กับตัวเองอยู่ ลองม าดูสิ่งที่เร านำม าฝากกันวันนี้ดู

เผื่อจะเป็นแนวทางให้กับหล า ยๆคนที่อย ากสร้ างอาชีพให้กับตัวเองด้วยงบน้อยๆ

สำหรับบ างคนที่อย ากมีอาชีพเป็นของตัวเอง มีเ งิ นในมือไม่เกิน 3000 วันนี้เร าได้รวบรวมอาชีพทั้ง 8 อ ย่ าง

ที่ส าม ารถทำกำ ไรได้อย่ างเท่าตัว และแน่นอนว่าหากใครมีความส าม ารถก็

ส าม ารถนำไปขย ายและเปิ ด เ ป็ น ธุ ร กิ จ ของตัวเองได้เลย

1 ลงทุ นข า ยน้ำ

การข า ยน้ำมีทั้งน้ำอัดลม น้ำแดง น้ำเขียว น้ำผลไม้ น้ำชง เป็นต้น ดังนั้น การเลือ ก

แหล่งที่มีคนผ่ านไปผ่ าน ม าจำนวน ม ากย่อมมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภาพ ส่วนการลงทุ นใช้เ งิ นไม่ม าก

ไม่เกิน 2,000 บ า ท ก็เอาอยู่แล้ว อีกทั้ง น้ำเป็นปัจจัย 4 ที่มีความต้องการเป็นจำนวน

ม าก ยิ่งตอนช่วงเที่ยง-บ่ าย หล า ยคนต่ างให้ความสนใจหาซื้ อน้ำดื่มกันเยอะเลยทีเดียว

2 ลงทุ นข า ยแซนวิสใส้ต่ าง ๆ

เมื่อคุณเรียนรู้วิ ธีการทำ แ ซ น วิ ส หล า ยหน้า หล า ยรูปแบบ ให้ตั้งร าค าต าม

คุณภาพและขนาดของแซนวิส พร้อมทั้งต้องตั้งร าค าม ากกว่าต้นทุ น 5-10 บ า ท

อาจจะข า ยในร าค าชิ้นละ 15 บ า ท 20 บ า ท เป็นต้น

ดังนั้นช่วงเวล าที่ เ ห ม า ะ แก่การข า ยม ากที่สุดคือ ช่วงเช้า และตอนเย็น ส่วนต้นทุ นนั้น

ไม่ม าก ลงทุ นแค่ 1,500 บ า ท ก็เอาอยู่ ถ้าคุณข า ยได้ 500 ชิ้น/วัน

จะเป็นจำนวนเ งิ น 7,500 บ า ท แต่ถ้าคุณส าม ารถข า ยส่งต ามโรงเรียน

และสถ านที่ทำงานได้ ออร์เดอร์วัน ๆ หนึ่ง ทำร า ยได้ให้คุณเหยียบหมื่นชัวร์

3 ลงทุ นข า ยน้ำแข็งใส

ต้องมีน้ำหวานให้ เ ลื อ ก หล า ยสี มีท็อปปิ้งหล า ยอ ย่ าง ที่สำคัญต้องสะอาด

ภาช นะที่ใส่ต้องได้ม าตรฐาน โดยส่วนใหญ่กลุ่มลู กค้ าที่สนใจมักอยู่ในวัยเด็ก-วัยผู้ใหญ่

เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มลู กค้ าขนาดใหญ่เลยทีเดียว ดังนั้น การลงทุ นใช้แค่ 1,000 บ า ทก็เอาอยู่

แต่คุณต้องหา แ ห ล่ ง ข า ยสินค้ าที่เหม าะสมด้วย ไม่ใช่ว่าข า ยหน้าบ้ านแหละดีที่สุด

ถ้าอย ากได้ร า ยได้ 2 เท่าจากเ งิ นลงทุ น ต้องศึกษาตล าดและความเป็นไปได้ควบคู่กันไป

4 ลงทุ นข า ยขน มปัง น มสด

มีป้ายบอ กเมนูหน้าร้ านที่ชัดเจน มีสินค้ าให้เลือ กที่หล ากหล า ย ส่วนต้นทุ นใช้ไม่ม าก

เริ่มเปิ ดร้ านแบบเล็ก ๆ ค่อยขย ายร้ านขนาดใหญ่ อีกทั้ง หลัก ๆ เ สี ยแค่ค่ าขน มปัง

แยมต่ าง ๆ น มสด และ อุ ป ก ร ณ์ การทำที่ส าม ารถหาได้ต ามครัวเรือนของคุณเอง

ส่วนเรื่องกำ ไ รได้ม ากกว่าต้นทุ นหล า ยเท่าตัวชัวร์ เพร าะขน มปัง น มสด

เป็นเมนูที่ส าม ารถทานเล่น นั่งชิว ๆ ได้และก็ได้รับความนิยมอ ย่ างแพร่หล า ยด้วยเช่ นกัน

5 ลงทุ นข า ยไข่เจียว

ให้เลือ กตล าดที่ติดกับโรงเรียน ชุมช น โรงงาน และบริษัทห้างร้ านต่ าง ๆ เลือ ก

เวล าข า ยในช่วงกล างวัน หลัง เ ลิ ก งาน และกล างดึก เพร าะเป็นเวล าที่

กลุ่มลู กค้ ามักหาข้าวกิน ส่วนเ งิ นลงทุ นแค่พันกว่าบ า ทก็อยู่แล้ว

แต่คุณต้องคำนวณค่ าใช้จ่าย+แหล่ง ต ล า ด ที่ซื้ อวัตถุดิบก่อนจับจ่ายสินค้ าเสมอ

ถ้าคุณข า ยเข้าไข่เจียวในร าค า 20-25 บ า ท

6 ลงทุ นข า ยสลัด

เมื่อคุณมีสูตรน้ำสลัดที่อร่อย เหม าะแก่ ก ลุ่ ม ลู กค้ าที่รักสุขภาพ

ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มผู้หญิงกว่า 80เปอร์เซน เป็นลู กค้ าของคุณ

ไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ ดังนั้น ผัก ผลไม้ ต่ าง ๆ สำหรับการทำสลัดต้องสะอาด

ด้วยการล้ างน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำม าข า ย

ส่วนต้นทุ นใช้ไม่ม าก แค่ผัก ผลไม้ วัตถุดิบทำน้ำสลัด เป็นต้น อีกทั้ง ร า ยได้

คุณส าม ารถทำข า ย เ ป็ น ชุดละ 20-30 บ า ท

หรือข า ยแบบชั่งกิโลก็ได้ พ อเมื่อพูดถึงร า ยได้ มีม ากกว่าเ งิ นลงทุ นหล า ย

เท่าตัวแน่นอน เพร าะจำนวนกลุ่มลู กค้ าที่รักสุขภาพ ณ ปัจจุบันนี้มีม ากขึ้นเรื่อย ๆ

7 ลงทุ นข า ยน้ำเต้ าหู้ ปาท่องโก๋

ให้ติด ป้ า ย หน้าร้ านขนาดใหญ่ บอ กร าค าน้ำเต้ าหู้ ปาท่องโก๋ อ ย่ างชัดเจน

อีกทั้ง วิ ธีที่จะทำให้ลู กค้ าติดใจขึ้นอยู่กับรสชาติน้ำเต้ าหู และปาท่องโก๋ ที่คุณต้องหาสูตรเด็ดให้เจอ

ส่วนต้นทุ นใช้แค่ 2,000 กว่า ๆ ก็เอาอยู่ เพร าะอุปกรณ์การทำใช้เครื่องครัวภายในบ้ านเรือนได้

ส่วนร า ยได้ม ากเป็นเท่าตัวชั วร์ เ พ ร า ะ กลุ่มคนที่นิยมทานน้ำเต้ าหู

ปาท่องโก๋มักเป็นวัยทำงาน-ผู้ใหญ่ ฉะนั้น จึงต้องจับกลุ่มลู กค้ าให้ดีดีด้วยล่ะ

8 ลงทุ นข า ยเฉาก๋วยน มสด

อ ย่ างแรกต้องดูตล าดที่มีกลุ่ม เ ป้ า ห ม า ย

อยู่จำนวน ม าก ซึ่งถ้าสูตรเฉาก๋วยน มสดของคุณอร่อย

ไม่เพียงแต่จะมีลู กค้ าซื้ อบ่อย ๆ เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้คุณมีออร์เดอร์จำนวน ม ากอีกด้วย ส่วนต้นทุ นก็ใช้ไม่เยอะ

ถ้าคุณหาแหล่งซื้ อวัตถุดิบที่ดี เป็นร าค าส่งร า ยได้หักลบกำ ไ รเหลือเยอะ

แน่นอน ม าเริ่มต้นร ว ยด้วย ต้ น ทุ น หลักพันกันดีกว่า

แล้วเพิ่มต้นทุ น ม ากขึ้นในวันหน้า แล้วร า ยได้คุณก็จะเพิ่มขึ้นต ามม าชัวร์

ขอบคุณข้อมูล adhomethai.com poobpub