10ไม้มงคลเรี ยกทรั พย์เข้าบ้ าน

10 ไม้มงคลเรียกทรั พย์ ปลู กแล้วรว ย ส่งเสริมเงิ นทอง

วันนี้บ้ านและสวนจะม าแนะนำไม้มงคลที่ช่วยส่งเส ริมในเรื่องของเงิ นทอง ซึ่งต้นไม้เหล่ านี้

ล้วนเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่ อม าเนิ่นนานแล้วว่าถ้าปลู กไว้ที่บ้ านจะทำให้ค้ าขายร่ำรว ย

มีเงิ นใช้ไม่ขาดมือ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่ปลู กก็ต้องทำงานหาเงิ นกันด้วยนะคะ นอนอยู่เฉยๆ

ต้นไม้ไม่ช่วยให้รว ยแน่ๆ ส่วนถ้าใครที่ไม่ได้มีความเชื่ อเรื่องพวกนี้ก็คิดว่าปลู กไว้ประดั บบ้ านสวยๆ

ชื่อเป็นมงคลความหม ายดีก็เพียงพ อแล้วแหละค่ะ

เศรษฐีพันล้ าน

เป็นไม้อวบน้ำที่ขย ายพันธุ์ง่ายจึงเป็นพืชที่พบได้ทั่วไป เชื่ อกันว่า ถ้าปลู กไว้จะร่ำรว ย ทำม าค้ าขึ้น

รว ยไม่เลิก

ไม้ล้มลุ กอายุหล ายปี ทุกส่วนอวบน้ำ ลำต้นใต้ดินเป็นหัวคล้ ายหัวหอม

เหม าะปลู กเป็นไม้กระถาง มีความเชื่ อว่าจะนำความร่ำรว ยม าสู่ผู้ปลู ก

เงิ นไหลม า

ไม้เลื้อยใบล ายสวยงาม นิยมปลู กในแจกันเพื่อประดั บตกแต่งห้องได้

เชื่ อว่าผู้ใดปลู กเลี้ยงจะร่ำรว ย มีเงิ นใช้ไม่ขาดมือ

เศรษฐีกอดทรั พย์

ไม้ล้มลุกอายุหล ายปี ค าดว่ากล ายพันธุ์ม าจากชุนเช่า เป็นไม้เสี่ยงทายที่เชื่ อกันว่า

หากปลู กแล้วใบม้วนเป็นหลอดจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและร่ำร วย

เศรษฐีน้ำเต้ าทอง

ไม้ล้มลุกอายุหล ายปี มีลำต้นใต้ดินเป็นหัวแบบหัวหอม เชื่ อกันว่าหากใครปลู ก

เลี้ยงจะทำให้ค้ าขายดี มีเงิ นทองม ากม าย

เต่ านำโช ค

ไม้ล้มลุกอายุหล ายปี มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เป็นไม้มงคลที่เชื่ อว่าจะบันดาลโช คล าภ

และหากพกติดตัวจะเกิ ดเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น


บ ารมี

ไม้ล้มลุกอายุหล ายปี ส าม ารถปลู กเป็นไม้กระถาง หรือลงแป ลงประดั บสวนในบริเว ณ

ที่มีแสงรำไรหรือใต้ร่มไม้ เป็นไม้มงคลที่เชื่ อกันว่า หากใครปลู กจะมีบ ารมี เจริญรุ่งเรือง

ทับทิมเศรษฐี

ไม้ล้มลุกอายุหล ายปี มีความเชื่ อกันว่าปลู กแล้วจะร่ำรว ย มีเงิ นทองเหลือใช้


ว่านถุงเงิ นถุงทอง

เป็นว่านเสน่ห์เมตต ามหานิยม ทำให้ค้ าขายดี เก็บเงิ นเก็บทองได้ม าก

ว่านร างเงิ น

มีความเชื่ อกันว่าหากใครปลู กไว้หน้าบ้ านจะทำให้ค้ าขายดี แถมว่านช นิดนี้ยังมีสรรพคุณทางย าอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล baanlaesuan