สรุปต าร างวันรับเงิ น 5,000 บ าท

ต าร างโอนเงิ น ม าตร า 33, 39, 40 ร ายละเอี ยด เยี ยว ย า 5,000 บ.

จากกรณีที่มติคณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมั ติม าตรการเยี ยว ย า โดยให้ผู้ประกันตนในพื้นที่สีแด งเข้ม 19 จังหวัด

ส าม ารถลงทะเบี ยนสมัครเป็นผู้ประกันตนม าตร า 40 สมัครและชำระเงิ นสมทบ ภายใน 24 สิงหาค ม 64 นี้

เพื่อรับสิท ธิประโยช น์จากประกันสังค มและรับเงิ นเยี ยว ย า จำนวน 5,000 บ าท

ล่ าสุด สำนักงานประกันสังค ม ได้เค าะวันโอนเงิ นเยี ยวย าให้ผู้ประกันตนม าตร า 39 และ

ม าตร า 40 แล้ว โดยฐานเศรษ ฐกิจได้สรุปต าร างโอนเงิ นเยี ยวย าดังนี้

ผู้ประกันตนม าตร า 39

พื้นที่ 13 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรส าคร สมุทรปร าการ ยะล า

ปัตต านี นร าธิวาส สงขล า ฉะเชิงเทร า ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า

ผู้ได้รับเงิ นเยี ยวย าในวันที่ 23 ส.ค. ทยอยเช็ คนับจากวันลงทะเบี ยน3-10 วัน

ให้ทยอยเช็ คสิท ธิจนกว่าจะถึงวันโอนเงิ น หากเช็ คแล้วไม่ได้สิ ทธิ์ ให้รอยื่นทบทวนสิ ทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

ผู้ประกันตนม าตร า 40

พื้นที่ 13 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรส าคร สมุทรปร าการ ยะล า ปัตต านี

นร าธิวาส สงขล า ฉะเชิงเทร า ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า

ผู้รับสิทธิ์ได้รับเงิ นเยี ยว ย าในวันที่ 24-26 ส.ค.ทยอยเช็ คนับจากวันลงทะเบี ยน3-10 วัน

ให้ทยอยเช็ คสิทธิจนกว่าจะถึงวันโอนเงิ น หากเช็ คแล้วไม่ได้สิ ทธิ์ ให้รอยื่นท บทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

ผู้ประกันตนม าตร า 39-40

พื้นที่ 16 จังหวัด

กาญจนบุรี ต าก นครนา ยก นครศรีธรรมร าช ประจวบคีรีขันธ์ ปร าจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์

ระยอง ร าชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคร าม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

ผู้รับสิทธิ์ได้รับเงิ นเยี ยวย าในวันที่ 27 ส.ค. จำนวน 7 แสนสิทธิ์ทยอยเช็ คสิทธิ์ภายใน 3-7 วัน

จนกว่าจะถึงวันโอนเงิ น ถ้าเช็ คแล้วไม่ได้สิทธิ์อีก ให้รอยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

www.sso.go.th ประกันสังค มม าตร า 40 สรุปร ายละเอียดวันโอนเงิ นเยี ยวย าเช็ คเลย www.sso.go.th

ประกันสังค มม าตร า 40 สรุปร ายละเอี ยดวันโอนเงิ นเยี ยวย าเช็ คเลย

ผู้ประกันตนม าตร า 40

ใน 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด ที่เพิ่งสมัครใหม่จนถึงวันที่ 24 ส.ค. ค าดว่าจะได้รับเงิ นเยี ยวย าภายในต้นเดือนกันย ายนนี้

ต าร างโอนเงิ น ดังนี้

ขอบคุณข้อมูล esantoday