เผ ยช่วยเห ลือประชาช นจ่ายค่ าน้ำ ค่ าไฟ

ครม.เห็นชอบ เบิกเงิ นกู้ 7,769 ล้ าน จ่ายค่ าน้ำ-ไฟฟ้า ช่วยประชาช น

หลังจากการประชุม คณะรั ฐมนตรี เสร็จสิ้ น น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนา ยกรั ฐมนตรี

ได้เปิ ดเผยถึง ประเด็นการอนุมั ติกรอบวงเงิ นตาม พ.ร.ก.กู้เงิ น CV ก้อนแรกจำนวน 1 ล้ านล้ านบ าท

แบ่งเป็นมูลค่ า 7,769.83 ล้ านบ าทเพื่อนำไปใช้ในโครงการช่วยเห ลือค่ าไฟฟ้าและน้ำประปา

ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เป็นเวล า 2 เดือน

โดยม าตรการบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายด้านส าธาร ณูปโภค จากการ ร ะ บ า ด ของ CV

ระลอกเดือนเม.ย. 2564 ซึ่งจะคิดจากยอดใช้เดือนพฤษภาค ม – มิถุนายน 2564 โดยที่ประชุมได้มอบหม ายให้

หน่วยงานทั้งหมดไปจัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นร ายเดือนเสนอให้กับสำนักงานบริหารห นี้ส าธาร ณะ

เพื่อจัดหา เ งิ น กู้ เพื่อใช้จ่ายเงิ นที่เกิ ดขึ้นจริงต่อไป

ครม.เห็นชอบ อนุมั ติ เบิกเงิ นกู้ 7,769 ล้ าน จ่ายค่ าน้ำ – ไฟฟ้า ทั้งนี้ คณะรั ฐมนตรี

ยังได้ปรับแผนปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประม าณร ายจ่ายประจำปีงบประม าณ

จากร ายการก่อห นี้ผูกพันข้ามปีที่ได้กันเงิ นไว้และไม่ส าม ารถเบิกจ่ายได้ทัน

วันที่ 30 กันย ายน 2564 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 11 ร ายการ วงเงิ นรวม 266 ล้ านบ าท

เนื่องจากกรมช ลประทานมีปัญ หาด้านกระบวนการจัดหาที่ดิน ม าดำเนินร ายการค่ าจัดซื้อที่ดิน ค่ าทดแทน ค่ ารื้อย้ าย

ในการจัดหาที่ดินเพื่อการช ลประทานแทน