เผ ยเยียว ย าผู้ประกันตนทุ กกลุ่ม

เมื่อเวล า 10.00 น. วันที่ 18 ส.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนา ยกรั ฐมนตรี

เป็นประธานการประชุมติ ดต ามผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ของกระทรวงแร งงาน

ผ่ านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับแร งงาน 76 จังหวัด สำนักงานแร งงานในต่ างประเทศ

ก่อนประชุม นา ยวิฑูรย์ แนวพานิช นา ยกสม าคมการค้ าแท็กซี่ไทย นางฐนิวรรณ กุลมงคล

นา ยกสม าคมภัตต าค ารไทย และนางญาดา พรเพชรรัมภา นา ยกชมรมหาบเร่แผงลอย กทม.

เข้าพบนา ยสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แร งงาน มอบของที่ระลึกและขอบคุณพล.อ.ประวิตร

ผ่า นรมว.แร งงาน ที่ช่วยเห ลือเยียว ย าแร งงานทั้ง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบ

จากนั้นพล.อ.ประวิตร รับฟังการร ายงานผลงานของ กระทรวงแร งงานในรอบ 1 ปี

มีผลงานสำคัญ อาทิ ยกระดับทักษะฝีมือแร งงานให้เป็นแร งงานคุณภาพ

ผ่ านการอบรมแล้ว 110,110 คน มีงานทำแล้วคิดเป็น ร้อยละ 69.79 มีร ายได้เฉลี่ย 14,152 บ าทต่อเดือน

การส่งเส ริมการมีงานทำส าม ารถบรรจุงานได้ 1,313,591 คน ก่อให้เกิ ดร ายได้ 75,728 ล้ านบ าทเศษ

การคุ้มครองและแก้ไขปัญ หาแร งงานถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ให้ลู กจ้าง 16,000 คน วงเงิ น 850 ล้ านบ าท

การเพิ่มประสิท ธิภาพ การบังคับใช้กฎหม ายโดยมีการตรวจสถ านประกอบกิจการ เพื่อป้องกันการค้ าม นุษย์ 1,211 แห่ง

การเยียว ย าแร งงาน ผู้ประกันตน ลดเงิ นสมทบกว่า 12 ล้ านคน นา ยจ้างกว่า 480,000คน เยียว ย าเห ตุ

สุดวิสัย 50% ให้ผู้ประกันตน 198,432 คน โครงการ ม.33 เร ารักกัน 8,140,000 คน รวมทั้งการเยียว ย า

ในพื้นที่สีแด งเข้ม 29 จังหวัด ในการตรวจเชิ งรุก และการรักษา cv-19 อย่ างทั่วถึง เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร กล่ าวว่า ขอชื่นชมการทำงานของรั ฐมนตรี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแร งงานทุกคน

ที่ขับเคลื่อนนโยบ ายของรั ฐบาล ในการช่วยเห ลือผู้ใช้แร งงานอย่ างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม มีผลงานเชิงประจักษ์

รองนา ยกฯ กล่ าวว่า ขอให้กระทรวงแร งงาน เร่งช่วยเห ลือทั้งนา ยจ้าง และผู้ประกันตน ม.33, 39 และ 40

ที่ได้รับผลกระท บจาก cv-19 ที่รอการช่วยเห ลือให้ครบถ้วนและทั่วถึง รวมทั้งจัดระเบียบแร งงานต่ างด้าว

และเน้นย้ำป้องกันการค้ าม นุษย์โดยมีการบังคับใช้กฎหม ายอย่ างจริงจัง ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรั ฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด

ขอบคุณข้อมูล siamtopic