เผ ยเยี ยว ย า 20,000 บ าท

ครม.อนุมัติด่วน จ่ายเงิ นเยี ยวย าแล้ว คนละ 20,000 ใครได้บ้ าง เช็ กด่วนเลย ก่อนหมดเขต

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนา ยกรั ฐมนตรี กล่ าวว่า คณะรั ฐมนตรี(ครม.)

อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมช ลประทาน จ่ายเงิ นค่ าชดเชยให้แก่ร าษฎร

ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรั ฐ

กรณีโครงการอ่างเก็บน้ำแ ม่มอก อันเนื่ องม าจากพระร าชดำริ จังหวัดลำปาง

จากการเข้าทำประโยช น์ในแป ลงจัดสรรที่ดินไม่ได้จำนวน 103 ร าย ในอัตร าร ายละ 20,000 บ าท

ในส่วนของอัตร าดอกเบี้ยให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากที่ร าษฎรร้องเรียนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงิ นค่ าชดเชยเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงิ นเป็นไปอย่ างถูกต้อง โป ร่งใส และป้องกันไม่ให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลแส วง

หาผลประโยช น์โดยมิชอบจากร าษฎร ครม. จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกร รมการตรวจสอบ

และกำกับดูแลการจ่ายเงิ นจำนวน 14 ร าย โดยมี ผู้ว่าร าชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกร รมการ

ให้มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบบุคคลผู้มีสิท ธิจำนวน 103 ร าย ให้เป็นไปต ามหลักเกณฑ์

รวมทั้งกำกับดูแลการจ่ายเงิ นค่ าชดเชยให้เป็นไปอย่ างถูกต้องเรียบร้อย

สำหรับการจ่ายเงิ นจะใช้วิธีโอนเงิ นเข้าบัญชีธนาค าร(จ่ายตรง) ต ามบัญชีร ายชื่อบุคคลที่ผ่ านการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการฯ หรือทาย าทของบุคคลดังกล่ าว และให้ระบุในหลักฐ านการรับเงิ นด้วยว่า

ข้าพเจ้ายินยอมรับเงิ นค่ าชดเชยในครั้ งนี้ และจะไม่ม าเรียกร้องหรือขอรับความช่วยเห ลือใดๆ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอ่างเก็บน้ำแ ม่มอก อันเนื่องม ากจากพระร าชดำริ จังหวัดลำปาง จากทางร าชการอีก

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแ ม่มอก อันเนื่องม าจากพระร าชดำริ ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ดำเนินการก่อสร้ างระหว่างปี 2534-2543

ขอบคุณข้อมูล siamnews