10ต้นไม้มงคล บนโต๊ะทำง านเส ริมโช คล าภ

10 ต้นไม้มงคล บนโต๊ะทำงานเสริมโช คล าภ การงาน และความรัก

“ การที่จะตกแต่งโต๊ะทำงาน ให้สวยงามและน่านั่ง คงจะหนีไม่พ้นกับการประดั บด้วยต้นไม้มงคล

เพร าะนอกจากจะสร้ างบรรย ากาศที่ดีแล้ว ต้นไม้เหล่ านี้ยังมีความหม ายดีๆ

ที่ซ่อนไว้อีกเพียบ แต่ว่าจะต้องปลู กต้นไม้มงคลแบบไหน

1. คล าสซูล่ า

คล าสซูล่ า หรือต้นใบเงิ น (Crassula, Jade Plant หรือ Money Plant) เป็นไม้อวบน้ำ

ทรงพุ่ม ใบสีเขียวหยก กลม หนา และเป็นมันเงา เชื่ อกันว่าหากวางไว้บนโต๊ะทำงานจะนำความโช คดี

ความมั่งคั่ง และความสำเร็จม าสู่เจ้าของ และมักใช้เป็นของขวัญให้กับคนที่กำลังจะเริ่มธุรกิจด้วย

2. กวักมรกต

กวักมรกต (Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl. หรือ Zanzibar Gem)

เป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลและทรงสวยงาม สื่อถึงความมั่งคั่งและร าบรื่น

จึงนิยมปลู กในบ้ านหรือบนโต๊ะทำงาน เพื่อเรียกสิ่งดี ๆ ม าสู่เจ้าของ

3. เศรษฐีเรือนใน

เศรษฐีเรือนใน (Spider Plants) เป็นไม้กอขนาดเล็ก ใบเรียวย าวสีเขียวอ่อน ม าพร้อมแถบสีขาว

กล างใบ มีความเป็นมงคล เชื่ อว่าปลู กแล้วจะทำให้ร่ำรว ยเหมือนชื่อ นอกจากนี้ยังช่วยดูดส ารพิษ

เช่ น ฟอร์ม าลดีไฮด์ และฟอกอากาศในบ้ านได้อีกด้วย จึงเหม าะจะตั้งไว้บนโต๊ะทำงานม าก ๆ

4. เดหลี

เดหลี (Peace Lily) นอกจากจะช่วยฟอกอากาศ เพิ่มความชื้นในอากาศ และดูดส ารพิษในอากาศ

เช่ น เบนซิน ไตรคลอโรเอทิลีน และฟอร์ม าลดีไฮด์ ได้เป็นอย่ างดีแล้ว ยังมีความสวยงามและเป็นมงคล

เรียกโช คล าภ ปัดเป่าภั ยอันตร าย และช่วยให้อายุยืนได้ด้วย จึงน่านำม าวางประดั บบนโต๊ะทำงาน

5. อโกลนีม าแดง

อโกลนีม าแดง หรืออัญมณีแดง (Red Aglaonema) เป็นหนึ่งในส ายพันธุ์ของแก้วกาญจนา

หรือเขียวหมื่นปี มีทั้งความเป็นมงคล ช่วยเส ริมโช คล าภและเมตต ามหานิยม และความสะอาด

ช่วยฟอกอากาศและดูดซับส ารพิษฟอร์มัลดีไฮด์ในห้อง

นอกจากนี้ยังมีสีสันสวยงามชมพูอมแดง ช่วยเสริมความสดใสให้กับโต๊ะทำงานได้

6. ไผ่กวนอิมเล็ก

ไผ่กวนอิมเล็ก (Ribbon dracaena หรือ Lucky bamboo) เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นกลมและเป็นข้อ

มีใบเลี้ยงเดี่ยวเรียวย าวบริเว ณยอด ดูคล้ ายกับต้นไผ่ขนาดเล็ก หากนำม าประดั บ

โต๊ะทำงานจะช่วยเส ริมโช คล าภ นำพาเงิ นทองและของมีค่ าเข้าม าสู่เจ้าของ

7. เฟิร์นเงิ น

เฟิร์นเงิ น (Silver lace fern, Sword brake fern หรือ Slender brake fern)

เรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ที่คุณสมบัติจัดหนักเลยทีเดียว เพร าะนอกจากจะเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุยืน

ลักษณะลำต้นเป็นทรงพุ่ม พร้อมใบเรียวสีเขียวสดและเคลือบด้วยเส้นสีเงิ นตรงกล างใบ

แลดูสบ ายต าแล้ว ถ้านำม าวางไว้ที่โต๊ะทำงานก็จะช่วยดูดซับความร้อนและปรับบรรย ากาศ

ให้สดชื่นขึ้นม าได้ แถมยังมีความหม ายเป็นสิริมงคลด้วย

8. พลูด่าง

พลูด่าง (Devil’s ivy, Golden pothos หรือ Hunter’s-robe) ถือเป็นไม้เลื้อยช นิดหนึ่งที่มีใบสวยงาม

ลักษณะคล้ ายรูปหัวใจ เมื่อนำม าวางไว้ที่โต๊ะทำงานก็จะทำให้มีแต่คนรักคนหลง

ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีทุกข์ร้อน อีกทั้งยังช่วยดูดซับส ารพิษในห้อง จะวางประดั บไว้มุมไหนก็สดชื่น

9. กระบองเพชร

กระบองเพชร (Cactus) น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักต้นนี้ เพร าะเจ้าต้นเล็ก ๆ มีหนามแหลมค ม

มีประโยช น์ม ากม าย ทั้งช่วยดูดรังสีจากจอคอมพิวเตอร์และรูปลักษณ์สวยงามชวนมอง

หากนำม าประดั บไว้ที่โต๊ะทำงานก็จะช่วยให้ป้องกันสิ่งไม่ดีและบุคคลที่ไม่เป็นมิตรให้ไกลห่าง

10. ต้นแก้วแคระ

แก้วแคระ หรือเรียกอีกอย่ างว่าแก้วแคระอินโด (Andaman satinwood หรือ Chinese box tree)

มีลักษณะเป็นไม้ทรงพุ่มกลม ใบเล็ก มันเงา ออกดอกย าก ส าม ารถนำม าเลี้ยงเป็นบอนไซได้

เหม าะกับการนำม าประดั บไว้ที่โต๊ะทำงาน เพร าะเป็นไม้มงคลที่จะนำพาโช คล าภม าให้เจ้าของ

และยังช่วยปรับบรรย ากาศให้สดชื่น

ขอบคุณข้อมูล thaihometown