เผ ยรับมือพ ายุฤดูฝน 2-3 ลู ก

ประเทศไทย ต้องเจอ มรสุมฤดูฝน

เรียกได้ว่าปีนี้ประเทศไทยคงยังต้องเจอ มรสุมฤดูฝน ที่เริ่มมีแนวโน้มปริม าณน้ำม าก

ตกชุกหนาแน่นกว่าค่าเฉลี่ยปกติจากผลกระทบอิทธิพลปร ากฏการณ์ลานีญาแผ่ปกคลุมทุกภาคตั้งแต่ปีที่แล้ว

ทั้งยังมีปัจจัยใน เดือน ส.ค.-ต.ค. คาดมีพายุเข้าประเทศไทย 2-3 ลู ก

เคลื่อนผ่ าน ภาคอีส าน และภาคเหนือ บริเว ณนี้อาจเจอ น้ำท่วม น้ำล้นตลิ่ง

ดังก่อนหน้านี้ที่ อ.แ ม่สอด จ.ต าก เจอฝนตกหนัก ลำห้วยแ ม่สอดล้นตลิ่ง

ไหลบ่ าเข้าท่วมหน่วยงานร าช การ ทั้งโรงพักแ ม่สอด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เข้าท่วมชุมช นเขตเทศบ าลนครพากันหนีโกลาหลเดือดร้อนกันระนาว

ประเทศไทยเข้าอยู่ใน โหมดลานีญา ตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. 2563-พ.ค.2564

จากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเข้าสู่สภาวะปกติคงที่ไปถึงปลายปีนี้ แต่ปร ากฏว่าในเดือน มิ.ย.ม านี้

ลานีญาดีดตัวกลับเพิ่มกำลังแร งขึ้น นั่นหม ายความว่า ลมสิ นค้ า

หรือลมประจำปีทางทิศตะวันออก เริ่มมีกำลังแร งผิดปกติเช่ นกัน

เห ตุนี้ลมสิ นค้ าได้นำ ความชื้นในมหาสมุทรทะเลจีนใต้ ก่อตัวเป็นพายุที่รุนแร งผ่ านม าสู่

ประเทศภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่ นที่เกิ ดขึ้นแล้วใน เมืองเจิ้งโจวของจีน

ที่มีฝนตกหนักอันเกิ ดจากผลพวง ล านีญาดีดกลับตัวกำลังแร ง

ให้เกิ ดน้ำท่วมครั้งใหญ่สร้ างความเสี ยหายต ามที่เป็นข่าว

ปกติในเดือน ก.ค.-ส.ค.ทุกปี ร่องมรสุมพาดผ่ านปกคลุมจีน

ที่มักมีฝนตกหนาแน่นอยู่เดิมแต่ด้วยจังหวะที่ ล านีญาเพิ่มกำลังพ อดี

เป็นตัวแปรให้เกิ ดพายุแร งกล ายเป็น ภั ยพิบัติน้ำท่วม ต ามม านี้

ประเด็นมีอยู่ว่า ล านีญา ยังเป็นปัจจัยให้เกิ ดกระแสลมแร งดันความชื้นจากทะเลจีนใต้ทั้งปวงก่อให้เกิ ด

พายุฝนรุ นแร ง ขึ้นอีกได้แน่ๆ แต่ไม่รู้วันเวล าการเกิ ดขึ้นชัดเจนเท่านั้น

ที่ไม่ใช่แผ่อิทธิพลปกคลุมได้เฉพาะ ประเทศจีน หรือเวียดนาม

ซึ่งยังส าม ารถพัดผ่ านทะลุม าถึง สปป.ล าวเข้าม าในไทย อีกด้วยซ้ำ

ฉะนั้นปีนี้ ประเทศไทย จำเป็นต้องติดต าม สถ านการณ์น้ำฝน

อย่ างใกล้ชิดตั้งแต่เดือน ก.ย.-ต.ค.ที่มีความเสี่ ยงสูงต่อ การเกิ ดพายุฝนแร ง

เพร าะปกติช่วงนี้ฝนตกชุกหนาแน่นกว่าเดือนอื่นอยู่แล้วจากอิทธิพลร่อง

ความกดอากาศต่ำพาดผ่ านภาคเหนือ ภาคอีส าน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมด้วย

โดยเฉพาะปัจจัย ล านีญาเข้าม าผสมโรง เป็นตัวหนุนให้ พายุหมุนเขตร้อนที่จะเข้าม า

ในช่วงนี้อีกร าว 2-3 ลู ก ดีดยกระดั บการก่อตัวให้มีพลังงานแร งยิ่ งขึ้นแล้วเคลื่อนม า

ใกล้หรือเข้าสู่ในไทยบริเว ณตอนบนภาคเหนือและภาคอีส าน

กล ายเป็นอุทกภั ยโหมกระหน่ำหนักม ากกว่าทุกครั้งก็ได้ รศ.ดร.เสรี ว่า

ถ้าหากถามว่า…พื้นที่ใดของประเทศรับผลกระทบบ้ างนั้น ตอนนี้ไม่ส าม ารถตอบได้ชัดเจน

เพร าะการระบุเส้นทางเคลื่อนตัวพายุมักต้องใช้หลักคำนวณระยะสั้น 3-4 วันล่วงหน้า

จึงส าม ารถเจาะจงพื้นที่ได้อย่ างแ ม่นยำ แต่ก็ค าดว่า

น่าจะมีผลกระทบกินพื้นที่ตั้งแต่ภาคอีส านตอนกล าง ภาคเหนือและภาคใต้

โช คดี ประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ล้อมรอบเทือกเขาย าวจากภาคเหนือ

และฝั่งติด สปป.ล าว ทำให้ กระแสลมมรสุมพายุ ผ่ านตรงเข้าม าในไทยได้ลำบ าก

โอกาสเกิ ดภั ยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่เหมือนเห ตุการณ์

เมืองเจิ้งโจวของจีน ก็คงค่อนข้างเป็นไปได้ย าก แต่ก็ไม่อาจประม าทนิ่งนอนใจได้

เพร าะก่อนนี้ เมืองเจิ้งโจว เคยคำนวณการเกิ ดพายุล่วงหน้าไว้ โอกาสการเกิ ดน้ำท่วมใหญ่

มีความเป็นไปได้น้อย แต่สุดท้ายก็กลับเกิ ดขึ้นได้ ดังนั้นไม่ควรโฟกัสว่าพายุจะเกิ ด

หรือไม่ แต่ควรเน้นใส่ใจแผนรับมือ ตรวจศักยภาพบุคล ากร และอุปกรณ์ ให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ดีที่สุด

หากว่า จุดใดบกพร่อง ต้องเพิ่มศักยภาพให้พร้อมอยู่เสมอ เพร าะในย ามปกติประเทศไทยเจอ

ฝนตกไม่ถึง 2 วัน การรับมือก็ค่อนข้างลำบ ากจนมักมี ปัญ หาน้ำท่วม ประจำทุกปีอยู่แล้ว

จริงๆแล้ว…สภาพ อากาศประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผิดปกติม าร าว 10 ปีแล้ว

จากอิทธิพลปร ากฏการณ์ Climate Change ที่เกิ ดจาก ภาวะโลกร้อน

ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลอุ่นส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศแปรปรวนกระทบต่อ

ล านีญา เอลนีโญ เกิ ดถี่บ่อยรุนแร ง สังเกตจากเวล าร้อนก็ร้อนจัด หรือฤดูฝนก็ตกหนักม าก

ในส่วน ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภั ยพิบัติฯ ส าม ารถตรวจดูค่ าเฉลี่ยค่ าปริม าณฝน

และอุณหภูมิอากาศย้อนหลังได้ร าว 60 ปี ทำให้พบว่า ในรอบทุก 30 ปีปริม าณฝนตกเพิ่มขึ้น 20%

ดังนั้นอนาคต ช่วงฤดูฝน มักมีฝนตกหนักรุนแร งเพิ่มขึ้นอีกเป็นประม าณ 120% หรือ 1.2 เท่า

ทว่าทำให้ห่วง กรุงเทพฯ ออกแบบระบบระบ ายน้ำรองรับฝนตก 60 มิลลิเมตร ถ้าหากมี

ฝนตกหนัก มักมีปัญ หาน้ำท่วมขังขึ้นทุกปีก็ได้ ดังเช่ นปี 2560 ปริม าณฝนสะสม 7 วันร าว

388 มิลลิเมตร เห ตุนี้อย่ าคิดว่า พายุฝนตกหนัก เป็นเรื่องไกลตัว

จำเป็นต้องมีแผนรับมือให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อลดการสู ญเสี ยให้น้อยที่สุด

สุดท้ายค าดว่า ล านีญา ที่น่าจะอ่อนกำลังเข้าสู่ค่ าปกติเดือน มี.ค.2565

แต่เป็นการคำนวณระยะย าวคงต้องติดต ามกันต่อว่า ล ากย าวถึงฤดูฝนในเดือน ส.ค.-ก.ย.2565

หรือไม่ เพร าะอาจเป็นปัจจัยเสี่ ยงอันตร ายต่อการเกิ ดน้ำท่วมเพิ่มม ากยิ่ งขึ้นต ามม าก็ได้

พร าะนี่คือ ภั ยซ้ำซ้อน อย่ าประม าทต่อสถ านการณ์ความเสี่ ยงแล้วจำเป็นต้องมี

ยุทธศาสตร์แผนสำรองปฏิบัติชัดเจน เพื่อลดความโกล าหลเกิ ดความเสี่ ยงเสี ยหายให้น้อยสุด

อย่ างไรก็ต าม ปีนี้ประเทศไทยคงยังต้องเจอ มรสุมฤดูฝน ที่เริ่มมีแนวโน้มปริม าณ

น้ำม ากตกชุกหนาแน่น ค าด ส.ค.-ต.ค. มีพายุเข้าประเทศไทย 2-3 ลู ก อาจเกิ ดน้ำท่วม ซ้ำเติม

ขอบคุณข้อมูล siamstreet