เผ ย 3 ร าศีการเงิ นดีเกินหน้ าเกินต า

3 ร าศีดว งการเงิ นดี ต้อนรับเดือนพฤศจิกายน รว ยไม่หยุดฉุดไม่อยู่!

ร าศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-16 ส.ค.)

ร าศีกรกฎ ดว งการเงิ นเดือนพฤศจิกายนนี้ ถือว่าดีงามกว่าเดือนตุล าค มที่ผ่ านม าม าก การเงิ น

เดือนตุล าค มอาจรั่วแบบไปแล้วไปเลย และต้องระวังเรื่องการลงทุน แต่ในเดือนพฤศจิกายนนี้

พย ากรณ์ว่าฟ้าเปิ ดกว่าเดิม มีผลงานดีทำให้เงิ นเดือนขึ้น ธุรกิจกำไร ร ายได้ดี

ช่วงนี้ควรตั้งหลักมีโอกาสฐานะมั่นคง เริ่มธุรกิจได้ การลงทุนในเรื่องหุ้น เก็งกำไร ก็มีโอกาสเด่นดีเช่นกัน

ร าศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ย.-15 ธ.ค.)

ร าศีพิจิก ดว งการเงิ นเดือนพฤศจิกายนนี้ ไม่ใช่แค่ดูดีต่อเนื่องจากเดือนตุล าค ม

แต่พย ากรณ์ได้ว่าดูดีกว่าเดิมม าก ถึงเวล า “เข้าขั้นรว ย” และไม่ใช่รว ยแบบธรรมดา

แต่ยังมั่นคงอีกด้วย หรือถ้าใครที่ครอบครัวทำธุรกิจ มีกิจการห้างร้ าน ก็มีโอกาสได้รับมร ดก

หรือใครเล่นหุ้น ก็ได้ส้มหล่ นจากตล าดหุ้น ดว งชะต าส่งสัญญ าณม าว่า มีเงิ นจำนวนม าก

ทำธุรกิจได้กำไร ดูดีมีสต างค์ ม ากสำหรับดว งการเงิ นชาวร าศีพิจิกนี้

ร าศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.-13 ม.ค.)

ร าศีธนู ดว งการเงิ นเดือนพฤศจิกายนนี้ดีกว่าเดือนตุล าค มจากที่จังหวะดี

น้ำขึ้นให้รีบตัก บ างคนได้โช คทางการเงิ นด้วย ม าเดือนพฤศจิกายนนี้

จับมือกันม าแน่นๆ กับชาวร าศีพิจิกเลยทีเดียว ตรงที่เป็นช่วงเงิ นเข้า เงิ นดี

เงิ นม าหล ายทาง ยิ่งเก่งยิ่งทำกำไร ยิ่งรับงานยิ่งได้เงิ น แต่ที่ต่ างกันคือเงิ นม าจาก

ฝีมือความชำนาญของเร าเอง และมีโช คดีในเรื่องงาน รับงานพิเศษ

ได้เงิ นจากดอกเบี้ ยที่ปล่ อยกู้ การลงทุน ตล าดหุ้น ถึงแ ม้จะต่ าง แต่ก็คือดูดีมีฐ านะเลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูล ไทยรั ฐออนไลน์