13จังหวัดตรวจสิท ธิรอรับเงิ น

เปิ ดแล้ว! ตรวจสอบสิทธิม าตร า 39 และ 40 ในกลุ่ม 13 จังหวัด

รับเงิ นเยียว ย า 5 พันบ าท เตรียมจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเดือน รวมเป็น 1 หมื่นบ าท

วันที่ 13 สิงหาค ม 2564 หลังจากที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาค มเห็นชอบต ามที่คณะกร รมการกลั่นกรองการใช้เงิ นกู้

เสนออนุมั ติวงเงิ น 33,471 ล้ านบ าท เนื่องจากการประกาศเพิ่มจำนวนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จาก 13 จังหวัด (กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ สมุทรส าคร นร าธิวาส

ปัตต านี ยะล า และสงขล า ฉะเชิงเทร า ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า) เป็น 29 จังหวัด

หรือเพิ่มขึ้น 16 จังหวัด (กาญจนบุรี ต าก นครนา ยก นครร าชสีม า ประจวบคีรีขันธ์

ปร าจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ร าชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคร าม

สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) เพื่อควบคุมการระ บ าดของโรคติ ดเชื้ อไว รัส CV

โดยกรอบวงเงิ นดังกล่ าวจะนำไปจ่ายเยียว ย าให้กับผู้ประกันตนต ามม าตร า 39 และม าตร า 40

ซึ่งเป็นแร งงานอาชีพ อิสระ หรือฟรีแลนซ์ สัญชาติไทย เพื่อแก้ไขปัญ หาเศรษฐกิจและสั งค ม

ซึ่งจะได้รับเงิ นช่วยเหลือคนละ 5,000 บ าท โอนผ่ านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาช น

โดยใน 29 จังหวัด แบ่งออกเป็นผู้ประกันตนม าตร า 39 จำนวน 1.4 ล้ านคน

และม าตร า 40 จำนวน 5.25 ล้ านคน รวมทั้งสิ้ น 6,694,200 คน

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนม าตร า 39 และม าตร า 40 ใน 13 จังหวัด

จะได้รับเงิ นเยียว ย ารวม 2 เดือน โดย ครม.ได้มอบหม ายให้กระทรวงแร งงานไปทำร ายละเอี ยด

ที่จะได้อีก 1 เดือนเสนอต่อการประชุม ครม.ครั้งต่อไป

12 สิงหาค ม ทางประกันสั งค มได้เปิ ดระบบให้ผู้ประกันตนม าตร า 39 และ 40

ในกลุ่ม 13 จังหวัด ส าม ารถตรวจสอบสิท ธิการรับเงิ นเยียว ย าได้ทางเว็บไซต์ประกันสั งค ม โดยวิธีตรวจสอบมีดังนี้

เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th/eform_news เลือกตรวจสอบสิท ธิโครงการเยียว ย า ผู้ประกันตนม าตร า 39 หรือ 40

กรอกเลขบัตรประชาช น 13 หลัก

กรอกรหัสให้ตรงกับรูปที่กำหนด กดค้นหา

ทางประกันสั งค มได้เปิ ดโอกาสให้แร งงานอิสระในกลุ่ม 13 จังหวัด

สมัครเป็นผู้ประกันตนม าตร า 40 เพิ่ม และต้องจ่ายเงิ นสมทบงวดแรกภายในวันที่ 24 สิงหาค ม

ขอบคุณข้อมูล prachachat