ไม้มงคลเหม าะกับการปลู กในบ้ าน

ต้นแก้วส ารพัดนึก ไม้มงค ล ยิ่งปลู กยิ่งดี มีโช คล าภ

ช่วงที่ผ่ านม าการปลู กต้นไม้ในบ้ าน ได้รับความนิย มสูงม าก โดยเฉพาะไม้ฟ อกอากาศ

และยังมีความเป็นมงค ล หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของ “ต้นแก้วส ารพัดนึก” อโลค าเซีย (Alocasia)

หรือที่หล ายคนเรียกว่า แก้วหน้าม้ า ก็เป็นที่ต้องการของตล าดเช่นกัน

ด้วยความสวยงามโดดเด่นเฉพาะตัว อีกทั้งชื่อยังเป็นมงค ล เหม าะกับการนำเข้าม าปลู ก

ภ ายในบ้ าน หรือบริเวณบ้ านเป็นที่สุด เชื่ อ กันว่าต้นไม้นี้ช่วยป้องกันสิ่งชั่ วร้ ายเข้าบ้ าน

ผู้ที่ปลู กนึกคิดสิ่งใดจะสมความปร ารถนา หล ายคนจึงนำไปไว้ในห้องนอน

ลักษณะทั่วไป

เป็นพั นธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับว่าน หรือ บอน เป็นไม้ล้มลุก อายุหล ายปี สูงได้ถึง 1.5 เมตร

รูปทรงใบเรียว มีรอยหยักเล็กน้อยที่ขอบคล้ ายกริช หรือหน้าม้ า ส่วนท้องใบมีสีม่วงเข้ม

เส้นกล างใบเป็นร่องตื้น ก้านใบสีน้ำต าลอมเขียว ลิ้นใบย าวประม าณ 7 ซม.

ยิ่งเลี้ยงให้ใบใหญ่เท่าไร่ ร าค ายิ่ง แพ ง ม ากขึ้น

ขย ายพั นธุ์ด้วยการแยกกอ ชอบแสงแดดรำไร วางไว้ในที่มีลมโกรกหรือใต้ต้นไม้

ถ้ามีใบไหม้ให้เด็ดทิ้ง แล้วจะแตกใบใหม่ หากเอาไว้ในห้อง อากาศต้องถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนอบอ้าว

ขอบคุณข้อมูล thaitopnews