วันนี้ร าค าทองคำถูกลง

ร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (18 ส.ค.) ปรับร าค าลง 100 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้ (17 ส.ค.) โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,650 บ าท

ต ามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสม าคมค้ าทองคำ เมื่อเวล า 10:04 น. ที่ผ่ านม า

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,050 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,150 บ าท ต ามประกาศครั้งล่ าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,545.72 บ าท และมีร าค าขายออกที่ 28,650 บ าท

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 18 ส.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,050 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,150 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,545.72 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,650 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,000 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,100 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,500.24 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,600 บ าท

ขอบคุณข้อมูล prachachat