ทำน ายทายทักจากเส้นล ายมือ

เส้นล ายมือ เพียงเส้นหัวใจเส้นเดียว มันส าม ารถทำน าย นิสัยและความรักของตัวคุณเองได้

ไม่เพียงแต่ส าม ารถบ่ ง บ อกเรื่องของความรักคุณได้ แต่มันยังส าม ารถ

บอกว่าคุณเป็นคนประเภทไหน นิสัยใจคอเป็นยังไง

ล อ ง ยื่นมือซ้ายของคุณ ออกม าดูว่าจะ จริงหรือไม่ หรือว่าแอบมองคนข้างๆ

ดูก็ได้ว่าเขามีเส้นล ายมือเป็นยังไง แล้วม าเที ยบกับด วงชะต าเส้นล ายมือทั้ง 4 ดู

เห็นหัวใจของคุณใกล้เคียงกับภาพใดม ากที่สุด

1 คุณเป็นผู้ประเภทที่ว่าตั้งใจทำงานม าก

คุณเป็นคนที่รักในเรื่องของการมีอิสระ เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเอง ในเรื่องงานนั้นจะมีสติปัญญาที่ดีกว่าผู้อื่น

เป็นคนที่มีบุคลิกชัดเจน ส าม ารถเป็นผู้นำคนได้ เมื่อคุณมีเป้าหม ายในการใช้ชี วิต คุณจะไม่ลังเลต่อเป้าหม าย

นั้นเลย เพร าะคุณเชื่ อว่า ความพย าย ามและความตั้งใจของคนนั้น

จะเป็นแร ง ผ ลั ก ดั น ให้คุณประสบความสำเร็จ และมีอนาค ตได้ที่ดี

สำหรับความรักคุณอาจจะเป็นคนที่ดู เ จ้ า ชู้ เล็กน้อย อาจจะมีบ้ างบ างครั้งที่คุณคุยกับคน

ที่มีเจ้าของ ในบ างครั้งมันก็เลี่ ยงไม่ได้ เลี่ ยงหัวใจตัวเองไม่ได้จริงๆ

2 คุณเป็นคนที่มีจิตใจดี เห็น อ ก เห็นใจผู้อื่น

คนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆ ในส ายต าเพื่อนของคุณ คุณคือคนที่อ่อนโยน

มักช่วยเห ลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดๆ หากเพื่อนคนใดเอ่ยปากขอความช่วยเห ลือจากคุณ

ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนเต็มที่ แต่สำหรับบ างคนนะ เขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าเชื่ อใจม ากนัก

ความรัก คุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว ไม่ช อ บ พูดคุยกับใครที่มีเจ้าของ

เพร าะเชื่ อว่า มันอาจจะเป็นตร าบ าปให้กับคุณไปตลอดชี วิต

3 คุณเป็นคนที่โห ย หาความสุขและเงิ น

ตัวคุณเอง มีลักษณะนิสัยดีเป็นคนสงสัยและคิดม าก จะทำอะไรจะเป็นคนที่มีคำถามอยู่ตลอด

โดนหั ก หลังบ่อย เป็นคนที่โดนเพื่อนแสดงความเป็นมิตร แต่จริงๆ เข้าม าในฐานะ ศั ต รู

เข้าม าเพื่อผลประโยช น์ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะสักหน่อย หลังจากที่พบเจอกับ

เรื่องร าวม ากม าย คุณเป็นคนที่หาเงิ นเก่ง เป็นคนที่หาเงิ นได้ไว และจะต้องแลกม าด้วยความส าม ารถของตัวคุณเอง

ความรักนั้น ค่อนข้างที่จะเป็นคนเอาแต่ใจบ้ าง บ างครั้งคุณก็รู้สึกว่าอย ากอยู่คนเดียว

ใช้ชี วิตตัวคนเดียวจากสุขม ากกว่ามีคู่ บ างอารมณ์ก็อย ากที่จะมีคู่กับเขา

เพื่อคอยให้คำปรึกษา อารมณ์ของคุณขึ้นขึ้นลงลง

4 คุณเป็น คนความอดทนสูง

ส าม ารถทนต่อความย ากลำบ ากได้ เป็นคนที่มีความอดทนสูงม าก มักจะมีความพย าย าม

และจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และทั้งยังมีจิตใจที่ดี มักช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลหรือเจตนาใดๆ

คุณจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้คนรอบข้างได้มีรอยยิ้ม ถึงตัวเองจะเก็บความรู้สึกอั ด อั้ น ตันใจไว้

คุณมักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไร

เรื่องความรักของคุณ เป็นคนที่ค่อนข้างจะผิ ดหวังมาตลอด มักโดนห ล อ ก เป็นพวกที่ชอบโดน

ให้ความหวังสูง แล้วอยู่ๆ ก็โดนทิ้ ง ความรักของคุณมักจะเป็นเช่ นนี้ ตลอดทั้ง 3 ปี จงเชื่ อเถอะว่า

สักวันหนึ่งคุณจะพบเจอกับคนที่ดี แ ม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่รว ยที่สุด แต่เขาจะเป็นคนที่พ อดีสำหรับคุณแน่นอน

ขอบคุณข้อมูล bangpunsara