เฝ้าระวังฝนต กหนักน้ำป่าหล าก

กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 16 สิงหาค ม 2564 – 22 สิงหาค ม 2564

การค าดหม าย ในช่วงวันที่ 17 – 18 ส.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเว ณ

ประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น

ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 22 ส.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเว ณประเทศเวียดนามตอนบน

ในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าม าปกคลุมบริเว ณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

ภาคตะวันออก ภาคกล างตอนล่ าง และอ่าวไทยตอนบน

ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามัน

มีคลื่นสูง 1-2 เมตร ตลอดช่วง บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 19 – 22 ส.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริเว ณพื้นที่เสี่ ยงภั ยในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก

และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพ ลันและน้ำป่าไหลหล ากได้

สำหรับชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

ภาคเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 19 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ในช่วงวันที่ 20 – 22 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 17 – 19 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง ในช่วงวันที่ 17 – 19 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วน

ในช่วงวันที่ 20 – 22 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 16 – 19 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง ในช่วงวันที่ 16 – 18 ส.ค. 64 อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 16 – 19 ส.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 ส.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ประชาช นติดต ามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพ อากาศที่เปลี่ยนแปลง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ