หม อธีระเผ ยให้ตุนอ าห าร

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย

ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ถึงสถ านการณฺการ

โดยมีการระบุว่า สถ านการณ์ทั่วโลก 28 กรกฎาค ม 2564 ส ายๆ วันนี้จะทะลุ 196 ล้าน

ในขณะที่ฝ รั่งเศสมียอดรวมเกิน 6 ล้านไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวานทั่วโลก ติ ด

เพิ่ม 562,129 คน รวมแล้วตอนนี้ 195,921,795 คน

สำหรับสถ านการณ์ของไ ทยเร า ตอนนี้มียอด ติ ด เ ชื้ อ รวมอยู่ที่อันดับ 46

ของโลก อีก 2-3 วันจะแ ซงค าซักสถ านขึ้นเป็นอันดับ 45 ได้ ไทยมีจำนวน

ผู้ ป่ ว ย รุ นแร งและวิก ฤติ มากเป็นอันดับที่ 7 ของโลก เป็นรองเพียงอินเดีย

อเมริกา บร าซิล โคลอมเบีย อิหร่ าน และเม็กซิโก แต่ห ากดูเฉพาะ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…เร าเป็นอันดับ 1

ห ากประเมินสถ านการณ์ปั จจุบันที่ไม่สามารถตัดวงจรการร ะบ าดได้ด้วยม าตรการ

ที่ดำเนินการอยู่ สิ่งที่ควรเร าควรเตรียมรับมือ มีดังนี้

หนึ่ง การติ ดเ ชื้ อใ หม่จะยังคงเป็นไปอย่ างต่อเนื่อง ทั้งในกทม. ปริมณฑล

และต่ างจังหวัด ทั้งนี้ต่ างจั งห วั ดในเขตเมืองจะมีมากขึ้น

สอง จังหวัด/เก าะ ที่เป็นพื้นที่ท่อ งเที่ ยวที่มีการเ ปิ ดรับนักท่องเที่ยวต่ างช าตินั้น

การร ะบ าดจะเริ่มเห็นเพิ่มขึ้น แต่มีแนวโน้มจะชั ดเจ นมากช่วงปลายสิงหาค ม

โดยปัจจัยหลักเกิ ดจากกิจกร ร มกิจการต่ างๆ ที่มีมากขึ้นในพื้นที่ ทำให้พบปะกัน

สัมผัสกัน สังส รรค์กัน กระตุ้นให้การ ติ ดเ ชื้ อแฝงในชุมชนที่มีอยู่เ ดิมนั้นขย ายวงขึ้นนั่นเอง

ดังนั้นจึงต้องป้องกันตัวให้เข้มแข็ง ปรับรูปแบบการดำเนินกิจการกิจก ร ร มต่ างๆ ให้เน้นความปลอดภัย

ส าม ด้วยจำนวนติ ด เ ชื้ อ ใหม่ร ายวันมีมาก ระบบการดูแลไม่ว่าจะที่บ้ าน ที่พักคอย

ที่ รพ.สนาม หรือที่โรงพย าบ าล ไม่มีทางเพียงพอ ดังนั้นบทบ าทของชุมชนจึงมี

ความสำคัญอย่ างมากที่จะประคับประคองดูแลคนในพื้นที่ ปั ญห าการ ติ ด เ ชื้ อ

ภายในที่อยู่อาศัยจะยังมากขึ้นอย่ างต่อเนื่อง ประเมินแล้วค าดว่า shortcut

ที่จำเป็นต้องทำคือ การเปิ ดวัดและโรงเรียนเพื่อรับผ่ องถ่ายจากบ้ านมาอยู่ที่นี่แทน

จึงจะมีโอกาสลดทอนการแ พ ร่เ ชื้ อภ ายในบ้ านได้ โดยอาจต้องขอกำลังพ ระภิกษุ

และคุณครูมาเป็นผู้ช่วยดูแลกำกับหรือประส านง าน

สี่ เตรียมเสบียงและสิ่งของจำเป็นไว้ในบ้ าน ข้าวส ารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ย าสามัญประจำบ้ าน

ไว้สัก 2-4 สัปดาห์ ก็จะเป็นประโยชน์ย ามฉุ กเฉิ น การทบทวนสิ่งสำคัญ ข้อมูลสำคัญส่วนตัว

และบันทึกไว้ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หากไม่สบ ายและมีข้ อจำกัดในการดูแลรักษ าตัว

ก็จะสามารถส่งต่อให้กับสมาชิกในคร อบค รัวได้โดยไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วงห้า

วางแผนการใช้จ่าย ร ะมั ด ร ะวั งเรื่องการลงทุน หลีกเ ลี่ยงการกู้ยืมเ งินโดยไม่จำเป็นจริงๆ

และระวั งมิ จฉ าชี พที่จะหลอกล วงด้วยวิธีต่ างๆ ทั้งการค้ าขาย การโฆษณาเกิ นจริง

การล่ อด้วย กิเ ล สให้เข้าถึงการรั กษ า หยู กย า รวมถึงวั ค ซี นต่ างๆใส่หน้าก ากนะครับ

สองชั้น ชั้นในเป็นหน้าก ากอนามัย ชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้ า สำคัญมาก ด้วยรั กและห่ วงใย

ข้อมูล siamtopic