เผ ยออ กบั ตรประจำตัวว ณิพ ก

พม.เผย คนขอทานเชียงใหม่ลดลงมาก หลัง ดำเนินการออกบัตรประจำตัวว ณิพก

วันที่ 16 ส.ค. 64 นา ยชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าร าชการจังหวัดเชียงใหม่

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกร รมการขอทานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

เพื่อรับทร าบสถ านการณ์และผลการดำเนินงานด้านการคุ้มคร องและพัฒนาคุณภาพชี วิต

ผู้ทำการขอทานและผู้แสดงความสาม ารถ ประจำปี 2564 พร้อมรับทร าบสถิติการจัดระเบี ยบขอทาน

และการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสาม ารถของจังหวัดเชียงใหม่

นางจิร าพร เชาวน์ประยูร ย าม าโมโต้ พัฒนาสังค มและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

เปิ ดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รณรงค์และเข้มงวดการดำเนินการงดการขอทานม าอย่ างต่อเนื่อง

โดยในปี 2564 มีสถิติคนขอทานลดลงจากปีที่ผ่ านม าเป็นจำนวนม าก เหลือเพียงแค่ 1 ร าย

ซึ่งเป็นคนต่ างด้าว ที่มีปัญ หาซ้ำซ้อน จึงได้ผลักดันกลับประเทศ

นอกจากนี้ ทางสำนักงานพัฒนาสังค มและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ได้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสาม ารถ หรือบัตรประจำตัววณิพก

เพื่อยกระดั บอาชีพและเป็นม าตรฐานต ามหลักสากล ซึ่งจะช่วยคัดกรองผู้ที่กระทำผิด พ.ร.บ.ขอทาน

ได้เป็นอย่ างดีอีกทางหนึ่ง โดยภายหลังดำเนินการพบว่าจำนวนคนขอทานของ

จังหวัดเชียงใหม่ได้ลดลงเป็นจำนวนม าก

ผู้ที่ประสงค์จะทำการแสดงความสาม ารถต่ าง ๆ เช่ น การเล่นดนตรี การเล่นม าย ากล

การโชว์ต่ าง ๆ ที่เป็นรูปแบบการรับบริจาค หรือเปิ ดหมวก จะต้องมีบัตรประจำตัวผู้แสดง

ความสาม ารถของจังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มีบัตรขณะเรียกตรวจถือว่ามีความผิดต าม พ.ร.บ.ขอทาน

และหากจะแสดงความสาม ารถก็ต้องทำการขออนุญาตท้องถิ่นนั้น ๆ ก่อนทำการแสดงทุ กครั้งด้วยเช่ นกัน

โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาค ม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ มีการออกบัตรประจำตัวผู้แสดง

ความสาม ารถม ากที่สุดเป็นลำดั บที่ 4 ของประเทศ จำนวน 257 คน

ซึ่งเป็นเพศชาย 174 คน และเพศหญิ ง 83 คน

ทั้งนี้ หากมีการพบเห็นขอทาน เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตรวจสอบทันที

ซึ่งหากเป็นต่ างด้าวจะถูกผลักดันกลับประเทศ แต่หากเป็นบุคคลภายในประเทศที่กระทำผิดซ้ำ

จะถูกดำเนินคดีต ามกฎหม าย

ขอบคุณข้อมูล chiangmainews