เผ ยม าตรการ 3ด้า น

นา ยกรั ฐมนตรีแถ ลงข่าวจุดยืนลดภาระทางการศึกษา ออกม าตรการ 3 ด้าน เยียว ย า

คนละ 2,000 บ าท อินเต อร์เน็ตฟ รี และลดภาระงานครู ช่วยเย าวช นไทยได้รับ

โอกาสทางการศึกษาอย่ างเท่าเทียม ในสถ านการณ์CV19 ม าตรการที่ 1

การจ่ายเงิ น เยียวย านักเรียน ทุกคนทุกสั งกัด คนละ 2,000 บ าท

โดยผู้ปกครองรับเงิ นเต็มจำนวน ต่อนักเรียน 1 คน โดยไม่หักค่ าใช้จ่ายใดๆ

เพื่อบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถ านศึกษาสั งกัด ศธ.

ทั้งภาครั ฐและเอกช น รวมถึงสถ านศึกษานอกสั งกัด ศธ. . อาทิ โรงเรียนสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนตำรว จตระเวนชายแดน และโรงเรียนทุกสั งกัดที่เปิ ดสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดั บชั้นอนุบ าล-ม.6

และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ร าว 11 ล้ านคน รวมทั้งสิ้ น 22,000 ล้ านบ าท

ค าดว่าจะได้รับภายในวันที่ 31 ส.ค.ถึงต้นเดือน ก.ย.นี้

ม าตรการที่ 2 อินเต อร์เน็ตฟ รีสำหรับการเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งค ม ในการสนับสนุนอินเต อร์เน็ต บรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์

เพื่อลดภาระค่ าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มีบุตรหล านเป็นนักเรียนในระดั บชั้นอนุบ าล-มัธยมศึกษา

สั งกัด สพฐ. รวมถึงนักเรียนนักศึกษาสั งกัดอาชีวศึกษา และสั งกัด กศน.

ที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จำนวน 3.6 ล้ านคน รวมมูลค่ ากว่า 600 ล้ านบ าท

ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ส.ค. ถึง 15 ต.ค. 2564 (2 เดือน)

โดยสนับสนุนใน 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 ช่วย Top-up แพ็กเกจอินเต อร์เน็ตมือถือ

ให้เบอร์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ ทั้งระบบเติมเงิ นและร ายเดือน สาม ารถใช้งานแอปพ ลิเคชัน

เพื่อการเรียนการสอนได้แบบไม่จำกัด อาทิ Microsoft Teams, Google Meet, ZOOM,

Cisco Meeting, WebEx และ Line Chat พร้อมอินเต อร์เน็ตอีก 2GB สำหรับการใช้งานอื่นๆ

และแบบที่ 2 ช่วยจ่ายค่ าอินเต อร์เน็ต บ้ าน โดยหักจากบิลค่ าบริการเดือนละ 79 บ าท

(ยังไม่รวม VAT) เป็นเวล า 2 เดือน ซึ่งนักเรียนสาม ารถเลือกรับสิทธิ์ได้อย่ างใดอย่ างหนึ่ง

และรับได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์

ม าตรการที่ 3 การลดภาระงานครูและนักเรียน โดยให้ครูล ดการร ายงานและโครงการต่ างๆ

ให้คงไว้เฉพาะที่จำเป็น ส่วนนอกเหนือจากนี้ให้ชะลอไปก่อนจนกว่าสถ านการณ์จะดีขึ้น

รวมถึงลดการประเมินต่ างๆ ทั้งที่เป็นงานของหน่วยงานภายในและภายนอก ให้เหลือ 3

โครงการ หรือ 1% จากเดิมที่มี 72 โครงการ หรือ 32% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูให้ม ากขึ้น

ขณะที่การลดภาระนักเรียน เพื่อให้เด็ กได้เรียนในสิ่งที่ต้องเรียนอย่ างเต็มที่

ให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันส่งเส ริมและพัฒนาการเรียนรู้

โดยให้การบ้ านเท่าที่จำเป็น เน้นหลักฐา นการเรียนรู้ม ากกว่าการสอบ เช่ น

ภาระงาน การบ้ าน พฤติกร รมของนักเรียน เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูล ไทยรัฐ