ขย ายระ ยะเวล าเพิ่ม

ศบค. มีมติขย ายล็อกด าวน์

วันที่ 16 สิงหาค ม 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานจากทำเนียบรั ฐบ าล ว่า ที่ประชุมศูนย์บริหาร

สถ านการณ์การแพร่ ระบ าดของ CV-19 (ศบค.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นา ยกรั ฐมนตรีและรมว.กล าโหม ในฐา นะผู้อำนวนการศบค.เป็นประธาน

มีมติเห็นชอบการปรับม าตรการป้องกันควบคุม CV-19 ดังนี้

1.คงระดั บพื้นที่สถ านการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วร าชอาณาจักรและต ามม าตรการเดิมที่

จะครบกำหนดการประเมินในวันที่ 18 สิงหาค ม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาค ม 2564

อย่ างไรก็ดีที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบปรับม าตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

และเข้มงวด 29 จังหวัด (สีแด งเข้ม) โดยให้เปิ ดกิจการธนาค าร/สถ าบันการเงิ น

ในห้างสรรพสิ นค้ าได้ ส่วนธุรกิจสื่อส ารและเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไม่อนุ ญาต

นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบให้ประชาช น องค์กร สถ านประกอบการ ส าม ารถตรวจหา CV-19

ด้วยตัวเองได้ โดยรั ฐสนับสนุนให้มีการใช้อย่ างทั่วถึง และเน้นย้ำให้ประชาช นใช้การป้องกันตนเอง

ของประชาช นในทุกกรณี (Universal Prevention Prevention)

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตั้งศูนย์บริหารการสื่อส ารในภาวะวิกฤต มีน ายอนุชา นาค าศัย

รั ฐมนตรีประจำสำนักนา ยกรั ฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเลข านุการ น ายเสรี วงษ์มณฑา

และน ายเกษมสันต์ วีรกูล เป็นบรรณาธิการบริหาร

ทำหน้าที่วางกลยุทธ์การสื่อส าร ศบค. เชื่ อมโยงการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต ามประมวลข้อมูลข่าวส าร วางยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิ งรุก – เชิ งรับ

กำหนดประเด็นเพื่อสื่อส ารประชาช น วางกลยุทธ์ กำหนดเวล าความถี่ กำหนดผู้ให้ข้อมูล ชี้แจ้ง

อย่ างไรก็ต าม พล.อ.ประยุทธ์-นั่งหัวโต๊ะ ศบค.ชุดใหญ่ เค าะ

ขย ายล็อกดาวน์อีก 14 วัน หรือ ไปจนถึง 31 ส.ค. 2564 ไฟเขียว ธนาค ารในห้าง เปิ ดได้

ขอบคุณข้อมูล siamstreet