10จังหวั ด รับมือฝนฟ้ าคะนอ ง

เปิ ดพื้นที่สีแดง 10 จังหวัด รับมือฝนถ ล่มหนั กฟ้าคะนอง

วันที่ 16 ส.ค.64 กรมอุ ตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

ในขณะที่มร สุมตะวันต กเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดน ามตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง

และมีฝนต กหนั กบ างแห่งในภาคเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันต ก ขอให้ประชาช นบริเว ณพื้นที่

เสี่ ยงภั ยดังกล่ าว ระวังอันตร ายจากฝนต กหนั กและฝนที่ต กสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากได้

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนต กหนั กบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย พะเย า น่าน และต าก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดเลย

หนองค าย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ มุกดาหาร นครร าชสีม า บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดร าชบุรี

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี และนครสวรรค์

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดนครนา ยก

ปร าจีนบุรี ฉะเชิงเทร า ชลบุรี และระยอง ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี

ชุมพร สุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขล า ปัตต านี ยะล า และนร าธิวาส

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันต ก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนต กหนั กบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณ ฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

ขอบคุณข้อมูล siamtopic