เผ ยสิท ธิบัตรคนจ น

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2564 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ได้โอนเงิ นให้ผู้ถือบัตรจำนวน 13.9 ล้านคน ไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่ 1 ส.ค.

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจนได้รับเงิ นเข้าบัตรจำนวน 2 ส่วน

ส่วนที่หนึ่ง ร ายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บ าท ใช้ได้เฉพาะร้ านค้ าประชารั ฐเท่านั้น

คนละ 200 บ าทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีร ายได้ 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท

คนละ 300 บ าทต่อเดือน แบ่งต ามเกณฑ์ร ายได้ ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี

ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

เงิ นเยียวย าพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บ าท

ใช้ซื้อสินค้ าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ ร้ านค้ าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงิ นเหลือเท่าไหร่ เงิ นซื้อสองมีสองส่วน

วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บ าท

อย่ างไรก็ต าม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน ได้รับสิทธิเพิ่มเติมอีก

โดยในวันที่ 18 ส.ค.ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิเพิ่มเติมอีกดังนี้

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบัตร แล้วใช้เงิ นจากบัตรรูดซื้อสินค้ าและบริการผ่ านร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

หรือร้ านค้ าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่มโดยรั ฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่ านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งเงิ นส่วนนี้สาม ารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงิ นสดออกม าใช้ หรือรูดซื้อของต ามร้ านธงฟ้าฯ

และร้ านค้ าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเ งินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเ งินซื้อของจะได้รับ.

ข้อมูลthansettakij.