ร าค าน้ำมันวันนี้

ร าค าน้ำมันวันนี้ (16 ส.ค.) ต ามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก

แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.85 บ าท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.58 บ าท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 จำหน่ายที่ร าค า 26.39 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 29.39 บ าท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 34.16 บ าท ส่วนร าค าน้ำมันวันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ต ามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:04 น. ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.85 บ าท
• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.58 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 28.34 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.84 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 29.39 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 26.39 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 26.14 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 34.16 บ าท

หมายเหตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ขอบคุณข้อมูลprachachat