ร าค าทองคำวันนี้

ร าค าทองวันนี้ 16 ส.ค.ปรับร าค าขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้ 15 ส.ค.

โดยทองรูปพร รณขายออกบ าทละ 28,550 บ าท อ้ างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้ าทองคำ

ที่เผยแพ ร่ผ่ านทางเว็ บไซต์ เมื่อเวล า 9:28 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,950 บ าท ข า ย

ออกบ าทละ 28,050 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ด้านร าค าทองรูปพร รณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,439.60 บ าท ส่วนร าค า ข า ย ออกอยู่ที่ 28,550 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,778.00 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์ สรุปร าค าทองคำ วันที่ 16 ส.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 27,950 บ าท

ข า ย ออก บ าทละ 28,050 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 27,439.6 บ าท

ข า ย ออก บ าทละ 28,550 บ าท

ขอบคุณข้อมูล siamtopic