เผ ยร าค าทองคำผันผ วน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่คนทั้งประเทศต่ างติดต ามและให้ความสนใจกันอย่ างม าก

ต้องบอกว่า ช่วงนี้ทองคำผันผวนบ่อยม าก

ทั้งนี้วิเคร าะโดยผู้เชี ยวชาญ จับต าทองคำขาลง – น.ส.ฐิภา นววัฒนทรั พย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) ตัวแทนซื้อขายสัญญ าซื้อขายล่วงหน้าในตล าด TFEX

เปิ ดเผยว่า สาเห ตุที่ร าค าทองคำปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้

จนหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,790 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์

นั้น มีสาเห ตุม าจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่

ออกม าดีกว่าที่ค าด อัตร าการว่างงานลดลงเหลือ 5.4%

ถือว่าเป็นการปรับลดลงม ากกว่าที่นักวิเคร าะห์ค าดการณ์ อีกทั้งตัวเลขร ายได้เฉ ลี่ยต่อชั่วโมง

ก็ออกม าดีเกินค าดเช่ นกัน ตัวเลขการจ้างงานที่ดีนี้จึงอาจเป็นตัวเร่งให้ธนาค ารกล างสหรัฐ (เฟด)

เริ่มลดนโยบ ายผ่อนคล ายเชิ งปริม าณ (QE) ได้ภายในสิ้นปีนี้ รวมถึงอาจจะมีการปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ย

เร็วกว่าที่ค าด ทำให้ดอลล าร์สหรัฐกลับม าแข็งค่ าขณะที่ทองคำปรับลดลงตั้งแต่คืนวันศุกร์ต่อเนื่ องม าถึงสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ การปรับลดลงของทองคำในรอบนี้ยังเป็นการปรับลดลงทางเทคนิค

เพร าะทองคำหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,790 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์ ลงไปถึง 1,758 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์

ในวันศุกร์ ก่อนเช้าวันจันทร์จะปรับลดลงไปหลุดอีกหนึ่งแนวรับสำคัญคือ 1,751 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์

ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเมื่อเดือนมิ.ย. ส่งผลให้นักลงทุนจากตล าดโกลด์ฟิวเจอร์สตล าด COMEX

เทข ายทองคำออกม าเพื่อปิดสถานะซื้อ ทำให้ภาพรวมทองคำระยะสั้นเป็นขาลง

อย่ างไรก็ดี ในส่วนของคำแนะนำนักลงทุนนั้นสำหรับคนที่ต้องการขายเพื่อลดความเสี่ยง

มองว่าสาม ารถขายได้ที่แนวต้ าน 1,751-1,755 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 27,700 บ าท

ซึ่งจุดนี้ถือเป็นแนวต้ านระยะสั้นที่สำคัญ เพร าะหากทองคำไม่ผ่ านแนวต้ านนี้อาจจะมีการพักตัวสั้นๆ

แต่หากสาม ารถผ่ านได้จะทำให้ทองคำดีดตัวขึ้นต่อโดยมีแนวต้ านถัดไปที่ 1,760-1,778 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์

อย่ างไรก็ดี หากจะให้ทองคำมีสัญญาณกลับไปเป็นบวกอีกครั้งจะต้องสาม ารถยืนเหนือ 1,790 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์

หรือ 28,300 บ าทให้ได้ ส่วนผู้ที่รอซื้อนั้นแนะนำรอซื้อเมื่ออ่อนตัวที่แนวรับ 1,717-1,708 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 27,000 บ าท

หากไม่หลุดแนวรับนี้อาจจะมีโอกาสรีบ าวด์ แต่ถ้าหลุดไม่ต้องรีบร้อนในการเข้าซื้อ

โดยรอบริเว ณแนวรับถัดไปและเป็นแนวรับสำคัญสำคัญบริเว ณ 1,676 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 26,500 บ าท

ซึ่งจุดนี้ถือเป็นแนวรับสำคัญเพร าะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ที่เคยปรับลดลงไปเมื่อเดือนมี.ค.

หากทองคำหลุดแนวรับนี้ภาพรวมจะกล ายเป็นขาลงอย่ างชัดเจน

ขอบคุณข้อมูล verifound