5ร าศี ชะต ารุ่งเรื องในเดื อนกันย ายน

5 ร าศี ชะตารุ่งเรืองในเดือนกันย ายน หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง

ร าศีมิถุน

การงานชาวร าศีมิถุน มีความก้าวหน้า ทั้งธุรกิจขย ายตัว การงานได้เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง

โอกาสดีม าแล้ว ต้องเร่งลงมือทำ แ ม้งานส่วนอื่น อาจเร็วช้าไม่สัมพันธ์กัน

ก็อย่ าเพิ่งเร่งส่วนอื่นจนเกินกำลังเขา ทำส่วนของเร าให้ดีเข้าไว้ แล้วผลรวมสุดท้ายจะออกม าดี

ร าศีตุล

ชาวร าศีตุล งานอยู่ตัวและกำลังพุ่งขึ้น ซึ่งม าจากฝีมือของคุณเอง เหม าะกับการเริ่มต้นธุรกิจ

ลงทุนด้านการเงิ นมีโอกาสดี คนทำงานประจำมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่งขึ้น

หรือบ างคนสาม ารถขอรับหน้าที่เพิ่มถ้าชัดเจนในศักยภาพของตัวเอง

ร าศีพิจิก

ร าศีพิจิก ทำงานได้ร าบรื่นขึ้นกว่าเดิม ปัญ หาลดลง ทำงานสะดวกดังใจ

ตรวจสอบเป็นระยะให้งานเดินไปดีตามระบบที่ตั้งไว้ ได้ข่าวดีหรือได้เริ่มงานใหม่จากที่สมัครไว้ เป็นงานที่ตรงสเปก

ร าศีธนู

ชาวร าศีธนู การงานเดินดี สบ ายใจไปกับความรุ่งเรือง บ างคนทำงานหรือรับผิดชอบม ากกว่าคนอื่น

หรือเสี ยเปรียบคนอื่น แต่ความเสี ยสละจะส่งผลดีภายหลัง เป็นช่วงดีสำหรับการปรับเปลี่ยนงาน

หางานใหม่ เริ่มต้นธุรกิจ เป็นช่วงเหม าะในการบริจาคทำบุญทาน

ร าศีมีน

การงานชาวร าศีมีน จะเริ่มต้นธุรกิจ หรือเปลี่ยนงานใหม่ก็ถึงเวล าแล้ว การออกเดินทางอาจมีส้มหล่นได้งานดี

ได้งานไม่ค าดฝัน คนทำงานด้วยความสนุกสนานกระตือรือร้น มีไอเดียทำให้บรรย ากาศการทำงานและ

คนรอบข้างมีพลังขึ้น บ างสิ่งอาจต้องมีความกล้ า เสี่ ยงกล้ าลองเพื่อเปิ ดโลกทัศน์ใหม่

ขอบคุณข้อมูล duangfree