เผ ย 53 จังหวั ดฝนต กหนัก

สภาพ อากาศวันนี้ ทั่วไทยฝนเพิ่ม เตือน 53 จว.ระวัง “น้ำท่วม-น้ำป่า”

“ม รสุม” ยังปกคลุมประเทศไทย ส่งผลทำให้ทุกภาคฝนเพิ่ม-ตกหนักบ างพื้นที่

เตือน 53 จังหวัดระวังอันตร าย จาก “น้ำท่วมฉับพ ลัน-น้ำป่าไหลหล าก”

ส่วน “อันดามัน” คลื่นสูง 1-2 เมตร ขอชาวเรือระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.64 กรมอุ ตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

ในขณะที่ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทย

ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง

ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาช นบริเว ณพื้นที่เสี่ยงภั ยดังกล่ าว ระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก

และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเว ณดังกล่ าว เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง พะเย า แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และต าก

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองค าย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร

นครพนม อำนาจเจริญ อุบลร าชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครร าชสีม า ชัยภูมิ และขอนแก่น

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดร าชบุรี

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี และนครสวรรค์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดนครนา ยก

ปร าจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดชุมพร

สุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขล า ปัตต านี ยะล า และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดระนอง

พังงา ตรัง ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูล thairath