เผ ยรับเงิ นเยียว ย าดีเดย์24สิงหาค มนี้

ได้ถ้วนหน้า 29 จังหวัดแดงเข้ม รั ฐบ าล โอน เงิ นเยียว ย าผู้ประกันตนต าม ม าตร า 33-39-40

รับเงิ นเยียว ย าดีเดย์24สิงหาค ม 2564 นี้แน่นอน

ความคืบหน้าการเยียว ย านา ยจ้างและผู้ประกันตนต ามม าตร า 33 ม าตร า 39 และม าตร า 40

เมื่อวันที่ 13 สิงหาค ม ที่ผ่ านม า สำนักงานประกันสังค ม (สปส.) ได้โอนเงิ นเยียว ย านา ยจ้าง

และลู กจ้างผู้ประกันตนต ามม าตร า 33 เรียบร้อยแล้วในพื้นที่ 13 จังหวัดโดย แบ่งเป็น

ลู กจ้าง 2,399,459 ร าย เป็นเงิ น 5,998.65 ล้ านบ าท และ โอนให้นา ยจ้างแล้ว 12,711 กิจการ

เป็นเงิ น 594.12 ล้ านบ าท รวมยอดเงิ นที่ทำการโอนทั้งสิ้ นจำนวน6,592.77 ล้ านบ าท นั้น

ขณะ พื้นที่16จังหวัด ที่ยกระดั บเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม นา ยธนกร วังบุญคงช นะ เลขานุการ รมต.

ประจำสำนักนา ยกรั ฐมนตรี ในฐานะโฆ ษกศูนย์บริหารสถ านการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ

จากการแพร่ ระบ าดของCV-19 (ศบศ.) โดยจะดำเนินการทยอยโอนให้ลู กจ้างและนา ยจ้าง

ต ามม าตร า 33 ในพื้นที่ 16 จังหวัดที่ลงทะ เบียนและจ่ายเงิ นสมทบภายในวันที่ 24 สิงหาค ม2564 ต่อไป

พร้อมกับโอนเงิ นให้ผู้ประกันตนต ามม าตร า 39 และม าตร า 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด

กลุ่มแรกวันที่ 24 สิงหาค มนี้เช่ นกันโดยจะทยอยโอนวันละ 1 ล้ านร าย

ผู้ประกันตนสาม ารถตรวจสอบสิท ธิได้ที่เว็บไซต์ สปส.

ขอบคุณข้อมูล thansettakij